پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (21), شماره (4), سال (2014-10) , صفحات (99-118)

عنوان : ( اثر نانوذرات آهن بر توزیع شکل های شیمیایی سرب در یک خاک آهکی )

نویسندگان: فاطمه صبوری , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش های اندکی در رابطه با اصلاح خاک های آلوده با نانوذرات آهن صورت گرفته است ، بنابراین این پژوهش با هدف بررسی کارایی نانوذرات آهن در تثبیت سرب خاک انجام شد . آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو نوع نانوذره آهن (اکسید آهن هماتیت و آهن صفرظرفیتی) در 2 سطح (صفر و 1 درصد ) در دو زمان ( 3 و 21 روز) و 3 تکرار به انجام رسید . کاربرد نانوذره آهن صفرظرفیتی موجب کاهش معنی دار سرب در بخش های تبادلی و کربناتی به ترتیب 34 درصد و افزایش معنی دار سرب در بخش های / 2 و 3 / 40 درصد در خاک شاهد به 8 / 3 و 0 / از 6 13 درصد گردید. در خاک تیمارشده با نانوذره / 2 و 6 / 8 درصد به 2 / 1 و 3 / آلی و باقی مانده خاک از 6 10 درصد رسید، / هماتیت نیز درصد سرب در بخش باقی مانده به طور معنی داری افزایش یافت و به 8 44 درصد رسید. مقدار سرب قابل / 48 به 5 / اما سرب بخش اکسیدی

کلمات کلیدی

, آهن صفرظرفیتی, تثبیت, نانوذرات, سرب, هماتیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045847,
author = {صبوری, فاطمه and فتوت, امیر and آستارائی, علیرضا and خراسانی, رضا},
title = {اثر نانوذرات آهن بر توزیع شکل های شیمیایی سرب در یک خاک آهکی},
journal = {پژوهش های حفاظت آب و خاک},
year = {2014},
volume = {21},
number = {4},
month = {October},
issn = {2322-2069},
pages = {99--118},
numpages = {19},
keywords = {آهن صفرظرفیتی، تثبیت، نانوذرات، سرب، هماتیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر نانوذرات آهن بر توزیع شکل های شیمیایی سرب در یک خاک آهکی
%A صبوری, فاطمه
%A فتوت, امیر
%A آستارائی, علیرضا
%A خراسانی, رضا
%J پژوهش های حفاظت آب و خاک
%@ 2322-2069
%D 2014

[Download]