دانش و توسعه, دوره (17), شماره (34), سال (2011-3) , صفحات (1-19)

عنوان : ( بررسی تاثیر عوامل تولید بر شدت مصرف انرژی در ایران: یک تجزیه و تحلیل مبتنی بر تابع تولید کاب- داگلاس )

نویسندگان: مصطفی سلیمی فر , امین حق نژاد , محسن رحیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضر تاثیر عوامل تولید مشتمل بر تکنولوژی سرمایه فیزیکی و نیروی کار بر شدت مصرف انرژی در ایران را بررسی می کند. برای این منظور، در چارچوب یک تابع تولید کاب داگلاسبه تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی در دوره 1353-1386 پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تکنولوژی و سرمایه فیزیکی به ترتیب منجر به رشد متوسط سالانه 1/48238٪ و 1/24073٪ در شدت انرژی شده اند، در صورتی که در خلال این دوره نیروی کار شده انرژی را به طور متوسط 1/33016٪ کاهش داده است. بنابراین، عوامل رشد متوسطسالانه معادل 1/3925٪ در شدت انرژی را توضیح می دهند. از طرف دیگر، آمار و ارقام نشان می دهند که در طی دوره(1353-1386) شدت مصرف انرژی در ایران به طور متوسط سالانه حدودا 3/69 درصد رشد داشته است. با توجه به این محاسبات هم می توان نتیجه گرفت که بخش عمده ای از رشد شدت انرژی(سالانه حدود 2/3 درصد) معلول عوامل دیگری بوده است.

کلمات کلیدی

, تکنولوژی, سرمایه فیزیکی, نیروی کار, شدت انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045849,
author = {سلیمی فر, مصطفی and امین حق نژاد and محسن رحیمی},
title = {بررسی تاثیر عوامل تولید بر شدت مصرف انرژی در ایران: یک تجزیه و تحلیل مبتنی بر تابع تولید کاب- داگلاس},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2011},
volume = {17},
number = {34},
month = {March},
issn = {2008-1456},
pages = {1--19},
numpages = {18},
keywords = {تکنولوژی، سرمایه فیزیکی، نیروی کار، شدت انرژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر عوامل تولید بر شدت مصرف انرژی در ایران: یک تجزیه و تحلیل مبتنی بر تابع تولید کاب- داگلاس
%A سلیمی فر, مصطفی
%A امین حق نژاد
%A محسن رحیمی
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2011

[Download]