اولین کنفرانس بین المللی حسابداری ومدیریت , 2015-02-04

عنوان : ( تاثیر محافظه کاری برروی ساختار سرمایه )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , مهدی جباری نوقابی , ناصر فیض آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محافظه کاری حسابداری به عنوان بخشی از یک فن آوری، قراردادی کارآمد است که به کاهش زیان های عمده ناشی از مسائل نمایندگی کمک می کند. بر مبنای این تعبیر، حسابداری محافظه کارانه، با تاثیر بر روی شفافیت گزارشگری مالی، به عنوان وسیله ای برای حل مسئله خطر اخلاقی ناشی از گروه هایی( طرفین قرارداد) است که دارای اطلاعات نامتقارن، پرداخت های نامتقارن و مسئولیت ها و افق های محدودی می باشند، همچنین ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر مؤثر بر ارزش گذاری شرکت ها و برای جهت گیری آنان در بازارهای سرمایه مطرح گردیده است. در این تحقیق تلاش شده است که تاثیر محافظه کاری بر ساختار سرمایه شرکت ها بررسی گردد. بدین منظور برای ارزیابی ساختار سرمایه از نسبت (کل بدهی/ ارزش دفتری کل دارایی) استفاده شده و همچنین برای ارزیابی شاخص محافظه کاری، از مدل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، بیور و رایان(2000) و مبتنی بر اقلام تعهدی غیر عملیاتی، مدل گیولی و هاین ( 2000) استفاده شده است. بدین منظور 131 شرکت با توجه به اعمال شرایط در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 1387-1391 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج، حاکی از وجود رابطه معکوس و معنی داری بین محافظه کاری( نسبت ارزش بازار به دفتری) با ساختار سرمایه و همچنین عدم وجود رابطه محافظه کاری( مبتنی بر اقلام تعهدی غیر عملیاتی) با ساختار سرمایه می باشد.

کلمات کلیدی

, محافظه کاری, ساختارسرمایه, اقلام تعهدی, ارزش بازار دارایی ها, ارزش دفتری دارایی ها.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045862,
author = {عباس زاده, محمدرضا and جباری نوقابی, مهدی and ناصر فیض آبادی},
title = {تاثیر محافظه کاری برروی ساختار سرمایه},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی حسابداری ومدیریت},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {محافظه کاری، ساختارسرمایه، اقلام تعهدی، ارزش بازار دارایی ها، ارزش دفتری دارایی ها.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر محافظه کاری برروی ساختار سرمایه
%A عباس زاده, محمدرضا
%A جباری نوقابی, مهدی
%A ناصر فیض آبادی
%J اولین کنفرانس بین المللی حسابداری ومدیریت
%D 2015

[Download]