نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه , 2014-10-14

عنوان : ( بررسی نقش واسط اشتیاق شغلی در رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و رفتار نوآورانه در کارکنان )

نویسندگان: لعیا فریاد , علیرضا خوراکیان , شمس الدین ناظمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سازمان‏های امروزی آنچه موجب عملکرد برتر و رقابت جهت بقا در محیط متلاطم می‏شود قابلیت نوآوری است و دستیابی به این قابلیت، از طریق منابع انسانی امکان‏پذیر است. به همین منظور، سازمان‏ها باید شرایطی را فراهم کنند تا همه کارکنان نوآور بوده و تمام توان و ظرفیت خود را در جهت پیشرفت سازمان به کار گیرند. توانمندسازی و اشتیاق شغلی به عنوان رویکردهای نوین در مدیریت می‏تواند سازمان‏ها را در تحریک قدرت خلاقه کارکنان، بهره‏گیری از سرمایه‏ی فکری و افزایش رفتارهای نوآورانه کارکنان یاری دهد. لذا هدف این تحقیق، بررسی نقش میانجی اشتیاق شغلی در رابطه میان توانمندسازی روانشناختی و رفتار نوآورانه می‏باشد. روش تحقیق ماهیتی پیمایشی کاربردی دارد. جامعه آماری این تحقیق مجموعه کارشناسان سازمان‏های داروسازی استان خراسان رضوی است، که تعداد آن‏ها 210 نفر می‏باشد و با استفاده از روش کوکران ، 155 نمونه از طریق نمونه‏گیری تصادفی جمع آوری گردید. ابزار جمع آوری داده‏ها پرسش‏نامه بوده و برای تجزیه تحلیل داده‏ها از نرم افزار Smart PLS استفاده گردیده است. یافته‏های این تحقیق نشان می‏دهد که رابطه توانمندسازی روانشناختی کارکنان و اشتیاق شغلی آنان مثبت و معنی‏دار است و توانمندسازی روانشناختی به واسطه اشتیاق شغلی نتیجه مثبتی در بروز و افزایش رفتارهای نوآورانه کارکنان دارد.

کلمات کلیدی

, توانمندسازی روانشناختی, اشتیاق شغلی, رفتار نوآورانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045875,
author = {فریاد, لعیا and خوراکیان, علیرضا and ناظمی, شمس الدین},
title = {بررسی نقش واسط اشتیاق شغلی در رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و رفتار نوآورانه در کارکنان},
booktitle = {نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه},
year = {2014},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {توانمندسازی روانشناختی، اشتیاق شغلی، رفتار نوآورانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش واسط اشتیاق شغلی در رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و رفتار نوآورانه در کارکنان
%A فریاد, لعیا
%A خوراکیان, علیرضا
%A ناظمی, شمس الدین
%J نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
%D 2014

[Download]