نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه , 2014-10-14

عنوان : ( بررسی نقش تعدیل گر پویایی بازار در رابطه‌ی بین استراتژی‌های بازاریابی محیطی و عملکرد )

نویسندگان: مهناز اسلمی نژاد , یعقوب مهارتی , علیرضا خوراکیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درمحیطرقابتیامروز،سازمان‏هاباچالش‏هایزیادیرو‌به‌روهستند.محصولات وخدمات جدید،میزانتغییردراستاندارد آن‏ها وتغییردرترجیحاتمشتریانبهشدتافزایشیافتهاست. بقادرچنین محیط‏هاییتنهاازطریق ‌به‌دستآوردنعملکردسازمانیبرترامکان‌پذیراستکهلازمهآنتوجهبه عواملمؤثربرعملکردسازمانیاست.یکیازعواملمؤثربرعملکرد، استراتژی بازاریابی سازگار با محیط‌زیستاست.هدفاین پژوهشبررسیتأثیر بکارگیری استراتژی بازاریابی محیطی (آمیخته بازاریابی سازگار با محیط‌زیست) برعملکرد و همچنین بررسی نقش تعدیل‌گری متغیر پویایی بازار بر این رابطه، در صنعت حملونقل کالا در استان خراسانِ‌رضویاست. جامعهآماریتحقیق، 130 شرکت حملونقل کالادر استان خراسان‌ِ‌رضویمی‏باشند.از پرسشنامه‌یاستانداردبرایگردآوریداده‏هااستفادهشد، ضمن این‌که روایی صوریپرسشنامه،ازطریقتستخبرگانبا کمک اساتید محترم گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهدو کارشناسان صنعت حمل‌و‌نقل مورد تأیید قرارگرفت.رواییسازه نیزاز طریقتحلیلعاملیاکتشافی و تأییدیموردبررسیقرارگرفت،ضریبآلفایکرونباخِبزرگتراز 0.6 مؤیدپایاییمتغیّرهابود.تجزیهوتحلیل داده‏هایپژوهشازطریق مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM)بااستفادهازنرم‏افزارSPSS 18وSMART PLSانجام شد. نتایج حاصل نشان داد که رابطه‌ی استراتژی بازاریابی محیطی در جامعه مورد پژوهش با عملکرد مثبت و معنی‏دار است، در صورتی که پویایی بازار نقش تعدیل‌گری بر این رابطه ندارد.

کلمات کلیدی

, بازاریابی محیطی, آپویایی بازار, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045876,
author = {اسلمی نژاد, مهناز and مهارتی, یعقوب and خوراکیان, علیرضا},
title = {بررسی نقش تعدیل گر پویایی بازار در رابطه‌ی بین استراتژی‌های بازاریابی محیطی و عملکرد},
booktitle = {نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه},
year = {2014},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {بازاریابی محیطی، آپویایی بازار، عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش تعدیل گر پویایی بازار در رابطه‌ی بین استراتژی‌های بازاریابی محیطی و عملکرد
%A اسلمی نژاد, مهناز
%A مهارتی, یعقوب
%A خوراکیان, علیرضا
%J نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
%D 2014

[Download]