اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار , 2014-11-20

عنوان : ( بررسی تاثیر زندگی کاری وتجربه اجحاف در محل کار بر خستگی عاطفی کارشناسان دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: یاسمین شریعت یزدی , علیرضا خوراکیان , غلامرضا ملک زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منابع انسانی مهمترین و باارزش ترین منابع یک سازمان هستند که نقشی محوری در موفقیت و تحول سازمان ایفا می کنند. یکی از اختلالات شایع در محیط های کاری، فرسودگی شغلی است که می تواند بر روی سلامت جسمی و روانی و عملکرد کاری افراد تاثیر گذارد و زمانی که فرسودگی شغلی مشکلی جدی می شود کاهش بهره وری و کاهش کلی کیفیت زندگی شغلی که بسیار پر هزینه هستند را ایجاد می کند. بنابراین رویکرد پیش گیرانه برای آینده سازمان ، سرمایه گذاری سنجیده تری محسوب می گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر زندگی کاری وتجربه اجحاف در محل کار بر خستگی عاطفی کارشناسان دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش 208 نفر از کارشناسان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1393 می باشند. روش گردآوری داده ها پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل آنها تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS می باشد. بر اساس یافته های این پژوهش چنین برمی آید که درک تناسب شغلی فرد و روابط حمایتی بین همکاران از عوامل مهم برای کاهش خستگی عاطفی کارشناسان و در نتیجه افزایش بهره وری سازمانی می باشد.

کلمات کلیدی

, زندگی کاری , اجحاف در محل کار , خستگی عاطفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045877,
author = {شریعت یزدی, یاسمین and خوراکیان, علیرضا and ملک زاده, غلامرضا},
title = {بررسی تاثیر زندگی کاری وتجربه اجحاف در محل کار بر خستگی عاطفی کارشناسان دانشگاه فردوسی مشهد},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {زندگی کاری ، اجحاف در محل کار ، خستگی عاطفی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر زندگی کاری وتجربه اجحاف در محل کار بر خستگی عاطفی کارشناسان دانشگاه فردوسی مشهد
%A شریعت یزدی, یاسمین
%A خوراکیان, علیرضا
%A ملک زاده, غلامرضا
%J اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
%D 2014

[Download]