کنفرانس ملی کارآفرینی و نوآوری استراتژیک , 2014-10-26

عنوان : ( بررسی تأثیر کنترل شغلی و حمایت سازمانی درک شده بر خلاقیت فردی (مورد مطالعه: شرکت الکترواستیل) )

نویسندگان: ریحانه پاک روان , علیرضا خوراکیان , یعقوب مهارتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشد سریع بنگاههای اقتصادی، تغییرات سریع، ابهام محیطی و پاره ای مسائل دیگر باعث شده است که بحث خلاقیت در سازمانها از اهمیت بالایی برخوردار باشد. در واقع سـازمـان هـا بـرای بقاء و تداوم نقش مثبت و سازنده خود نیازمند افکار، اندیشه ها، نظرات تـازه و نـو هـستند تا با دریافت دیدگاه های نو مبتنی بر تحقیقات میدانی و اندیشه ها و تـئوری هـا بـتـوانـنـد پـویـایـی خـود را تـضـمـیـن کـنـنـد وگـرنـه رو بـه زوال و نابودی هستند. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر کنترل شغلی و حمایت سازمانی درک شده برای خلاقیت در شرکت الکترو استیل خراسان است. روش تحقیق ماهیتی پیمایشی- کاربردی دارد. جهت جمع آوری داده ها، پرسشنامه این تحقیق میان کارکنان این شرکت توزیع شد. روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ بزرگ تر از70% برای سازه های مختلف پرسشنامه، پایایی آن را مورد تایید قرار داد. از روش های آماری مدل های معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از این بود که کنترل شغلی و حمایت سازمانی درک شده بر خلاقیت فردی اثر مثبت و معنادار دارد.

کلمات کلیدی

, خلاقیت فردی, کنترل شغلی, حمایت سازمانی درک شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045878,
author = {پاک روان, ریحانه and خوراکیان, علیرضا and مهارتی, یعقوب},
title = {بررسی تأثیر کنترل شغلی و حمایت سازمانی درک شده بر خلاقیت فردی (مورد مطالعه: شرکت الکترواستیل)},
booktitle = {کنفرانس ملی کارآفرینی و نوآوری استراتژیک},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خلاقیت فردی، کنترل شغلی، حمایت سازمانی درک شده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر کنترل شغلی و حمایت سازمانی درک شده بر خلاقیت فردی (مورد مطالعه: شرکت الکترواستیل)
%A پاک روان, ریحانه
%A خوراکیان, علیرضا
%A مهارتی, یعقوب
%J کنفرانس ملی کارآفرینی و نوآوری استراتژیک
%D 2014

[Download]