اولین همایش مهندسی برق و کامپیوتر شمال کشور , 2014-06-12

عنوان : ( بررسی وضعیت استراتژی های مدیریت دانش در تحقق مدیریت دانش در آموزش عالی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) )

نویسندگان: محمد مهرآیین , علیرضا خوراکیان , شیده نثاری اشک زری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت دانش به عنوان عامل کلیدی رشد اقتصادی در جوامع مبتنی بر دانش مطرح می شود. آموزش عالی نیز به عنوان مرکز تولید، انتشار و ذخیره سازی دانش باید با چالش های جامعه اطلاعاتی که بر آموزش، پژوهش و خدمت رسانی اثرگذار است، منطبق گردد. هدف این پژوهش، بررسی امکان استقرار مدیریت دانش در آموزش عالی می باشد. با مرور مبانی نظری و پژوهش های انجام شده، سیزده عامل اثرگذار بر استقرار مدیریت دانش در آموزش عالی شناسایی و این عوامل در سه دسته شامل: استراتژی های مدیریت دانش، عوامل موفقیت مدیریت دانش و فرآیندهای استقرار مدیریت دانش در آموزش عالی مطرح و بر این اساس مدل مفهومی تحقیق ارائه گردید. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش که از نوع توصیفی- پیمایشی، مقطعی و کاربردی می باشد، پرسشنامه بوده و از مقیاس لیکرت در آن استفاده گردید. پرسشنامه پس از سنجش روایی و پایایی با آلفای کرونباخ 84%، بین 120 نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده های زیرمجموعه علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد که براساس روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای تعیین شدند، توزیع گردید و داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس16 و اسمارت پی.ال.اس مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. در این پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی، جهت آزمون فرضیات و برازندگی مدل استفاده شده است. این پژوهش، با در نظر گرفتن عوامل یاد شده، سعی در بررسی ارتباط بین استراتژی های مدیریت دانش و عوامل موفقیت مدیریت دانش با فرآیندهای استقرار مدیریت دانش در آموزش عالی دارد.

کلمات کلیدی

, مدیریت دانش, استراتژی مدیریت دانش, فرآیندهای استقرار مدیریت دانش, عوامل موفقیت مدیریت دانش, آموزش عالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045880,
author = {مهرآیین, محمد and خوراکیان, علیرضا and نثاری اشک زری, شیده},
title = {بررسی وضعیت استراتژی های مدیریت دانش در تحقق مدیریت دانش در آموزش عالی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)},
booktitle = {اولین همایش مهندسی برق و کامپیوتر شمال کشور},
year = {2014},
location = {بندر انزلی, ايران},
keywords = {مدیریت دانش، استراتژی مدیریت دانش، فرآیندهای استقرار مدیریت دانش، عوامل موفقیت مدیریت دانش،آموزش عالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وضعیت استراتژی های مدیریت دانش در تحقق مدیریت دانش در آموزش عالی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)
%A مهرآیین, محمد
%A خوراکیان, علیرضا
%A نثاری اشک زری, شیده
%J اولین همایش مهندسی برق و کامپیوتر شمال کشور
%D 2014

[Download]