پژوهش های تولید گیاهی, دوره (21), شماره (3), سال (2014-9) , صفحات (51-73)

عنوان : ( تعیین توزیع مکانی علف‌های هرز بر‌اساس آستانه خسارت در دو مزرعه گندم زمستانه(.Triticum aestivum L) در منطقه شاهرود )

نویسندگان: حسن مکاریان , عباس روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تخمین آستانه خسارت علف های هرز امری ضروری در برنامه های کنترل متناسب با مکان می باشد. این پژوهش به منظور تعیین موضعی آستانه خسارت علف های هرز در سطح دو مزرعه گندم انجام شد. داده های مربوط به زیست توده علف هرز و عملکرد گندم از طریق نمونه برداری روی شبکه علامت گذاری شده مربعی به ابعاد4×4 متر و در مجموع از 120 نقطه در مزرعه اول و از 135 نقطه در مزرعه دوم واقع در دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود در سال 1391 بدست آمد. براساس مدل های برازش داده شده، مقدار آستانه خسارت در مزرعه اول و دوم با در نظر گرفتن 10 درصد کاهش عملکرد در نتیجه وجود علف های هرز به ترتیب برابر با 31/2 و 77/2 گرم وزن خشک زیست توده مجموع علف های هرز در متر مربع بود. شبکه عصبی تابع پایه شعاعی (RBF) توانست با دقت بالایی ( بازده 99%، ضریب تبیین 99/0 و متوسط خطای کمتر از 58/1 و 3/1 به ترتیب برای دو مزرعه اول و دوم) الگوهای پراکنش زیست توده علف های هرز را بر اساس دو حدآستانه صفر و کاهش عملکرد ده درصدی پیش بینی و درونیابی نماید. بر اساس نتایج آزمایش، تعیین آستانه خسارت علف های هرز بصورت موضعی با استفاده از وزن خشک زیست توده مجموع علف های هرز راهکاری موثر در تهیه نقشه های مدیریتی در مدیریت متناسب با مکان می باشد.

کلمات کلیدی

کاهش عملکرد؛ توزیع‌ لکه ای؛ کنترل متناسب با مکان علف‌هرز؛ تابع پایه شعاعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045881,
author = {حسن مکاریان and روحانی, عباس},
title = {تعیین توزیع مکانی علف‌های هرز بر‌اساس آستانه خسارت در دو مزرعه گندم زمستانه(.Triticum aestivum L) در منطقه شاهرود},
journal = {پژوهش های تولید گیاهی},
year = {2014},
volume = {21},
number = {3},
month = {September},
issn = {2322-2050},
pages = {51--73},
numpages = {22},
keywords = {کاهش عملکرد؛ توزیع‌ لکه ای؛ کنترل متناسب با مکان علف‌هرز؛ تابع پایه شعاعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین توزیع مکانی علف‌های هرز بر‌اساس آستانه خسارت در دو مزرعه گندم زمستانه(.Triticum aestivum L) در منطقه شاهرود
%A حسن مکاریان
%A روحانی, عباس
%J پژوهش های تولید گیاهی
%@ 2322-2050
%D 2014

[Download]