پرستاری ایران, دوره (27), شماره (89), سال (2014-9) , صفحات (50-60)

عنوان : ( تاثیر بازاریابی داخلی و گردش شغلی بر قصد ترک شغل پرستاران )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , معصومه عارف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: پرستاران به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان بخش سلامت همواره مورد توجه پژوهشگران بوده اند. با توجه به حساسیت کاری، شرایط دشوار و فرسودگی شغلی بالا، در این پژوهش تلاش شده است تا تعهد سازمانی و عوامل موثر در جهت کاهش قصد ترک شغل آنان مورد بررسی قرار گیرد. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع ارتباطی و جامعه آماری آن کلیه پرستاران شاغل در بیمارستانهای تخصصی دولتی شهر مشهد بودند که از میان آنها ۱۸۰ نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش یک پرسشنامه ترکیبی شامل پرسشنامه بازاریابی داخلی Gronroos ، پرسشنامه گردش شغلی Chen و همکاران، پرسشنامه تعهد سازمانی Kim و همکاران، پرسشنامه قصد ترک شغل و تناسب فرد با سازمان Alniacik و همکاران بود. داده های تحقیق با روش مدلسازی معادلات ساختاری و با به کارگیری نرم افزار Amos نسخه ۲۱ مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: اثرات مستقیم و غیر مستقیم بازاریابی داخلی با تعهد سازمانی (35/0 = P <0/05 ،ß ) و نیز گردش شغلی و قصد ترک شغل (22/0 =ß 0/05 P< ) مثبت بود. اثر تعدیلگر تناسب فرد با سازمان نیز در رابطه بین تعهد سازمانی و قصد ترک شغل تایید شد. (05/0 P < ). نتیجه گیری کلی: از آنجا که بازار یابی داخلی و گردش شغلی بر تعهد سازمانی پرستاران اثر مثبت داشته و نهایتا باعث کاهش قصد ترک شغل ایشان می گردد، میتوان با استفاده از تقویت عوامل فوق به همراه نقش تعدیلگر تناسب فرد با سازمان در راستای کاهش قصد ترک شغل، از منافع حفظ پرستاران بهره مند شد.

کلمات کلیدی

, بازاریابی داخلی, گردش شغلی, تعهد سازمانی, ترک شغل, تناسب فرد با سازمان, پرستاران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045885,
author = {رحیم نیا , فریبرز and عارف, معصومه},
title = {تاثیر بازاریابی داخلی و گردش شغلی بر قصد ترک شغل پرستاران},
journal = {پرستاری ایران},
year = {2014},
volume = {27},
number = {89},
month = {September},
issn = {2008-5923},
pages = {50--60},
numpages = {10},
keywords = {بازاریابی داخلی، گردش شغلی، تعهد سازمانی، ترک شغل، تناسب فرد با سازمان، پرستاران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر بازاریابی داخلی و گردش شغلی بر قصد ترک شغل پرستاران
%A رحیم نیا , فریبرز
%A عارف, معصومه
%J پرستاری ایران
%@ 2008-5923
%D 2014

[Download]