مدیریت سلامت, دوره (17), شماره (56), سال (2014-7) , صفحات (80-94)

عنوان : ( رابطه بین ادراک پزشکان از اقدامات شواهدمحور و اقدامات مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا با ادراک آنان از جو خدمت مداری (مورد مطالعه: مراکز بهداشت اصفهان) )

نویسندگان: سید علی کوشازاده , علی شیرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: در سالهای اخیر انتقادهایی به شکاف میان نظریات دانشگاهی مدیریت سلامت و منابع انسانی با پیامدهای سازمانی آن ها مطرح شده و در مقابل نظریاتی مدعی دست یابی به عملکرد برتر (انطباق نظر-عمل)، جهت پاسخ به این انتقادها ارائه شده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه دو نظریه اقدامات شواهدمحور و مدیریت منابع انسانی (م.م.ا.) عملکرد بالا (به عنوان نظریات مدعی عملکرد برتر) با ادراک از جو خدمت مداری (به عنوان پیامد سازمانی آن ها) انجام شد. روش کار: این پژوهش کاربردی، از جهت گردآوری داده ها از نوع توصیفی-تحلیلی مبتنی بر روابط همبستگی و علّی است. برای جمع آوری داده ها 161 پرسشنامه از پزشکان مراکز بهداشت اصفهان در سال 1392 جمع آوری شد. جهت تحلیل و برای تحلیل استنباطی داده های توصیفی از جمله پایایی به روش آلفای کرونباخ و همبستگی پیرسون از نرم افزار SPSS و برای روابط علّی متغیرهای فرضیات تحقیق از روش مدل یابی معادله ساختاری با نرم افزار LISRELاستفاده شد. یافته ها: درستی فرضیات تأیید شد، یعنی اقدامات شواهد محور و مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا هر کدام می توانند به بهبود مشتری مداری از طریق کارمندمداری و همکاری منجر شوند. نتیجه گیری: بر اساس الگوی پیشنهادی پژوهش، ادعاهای نظری شامل ادراک پزشکان از اقدامات مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا و اقدامات شواهدمحور، میتوانند تبیین کننده خوبی برای پیامد ادراکی جو خدمت مداری سازمانی (شامل ابعاد کارمندمداری، همکاری و مشتری مداری) باشند. از این رو به کارگیری این اقدامات در سازمانها به ویژه در بخش سلامت توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, رابطه نظر-عمل, اقدامات مدیریت منابع انسانی (م.م.ا.) عملکرد بالا, اقدامات شواهدمحور, جو خدمت مداری, مشتری مداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045887,
author = {کوشازاده, سید علی and شیرازی, علی},
title = {رابطه بین ادراک پزشکان از اقدامات شواهدمحور و اقدامات مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا با ادراک آنان از جو خدمت مداری (مورد مطالعه: مراکز بهداشت اصفهان)},
journal = {مدیریت سلامت},
year = {2014},
volume = {17},
number = {56},
month = {July},
issn = {2008-1200},
pages = {80--94},
numpages = {14},
keywords = {رابطه نظر-عمل، اقدامات مدیریت منابع انسانی (م.م.ا.) عملکرد بالا، اقدامات شواهدمحور، جو خدمت مداری، مشتری مداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه بین ادراک پزشکان از اقدامات شواهدمحور و اقدامات مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا با ادراک آنان از جو خدمت مداری (مورد مطالعه: مراکز بهداشت اصفهان)
%A کوشازاده, سید علی
%A شیرازی, علی
%J مدیریت سلامت
%@ 2008-1200
%D 2014

[Download]