پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی, دوره (4), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (65-82)

عنوان : ( مدلی برای طراحی و ارزیابی شایستگی های شغلی دانشکاران: موردکاوی مشاغل )

نویسندگان: علی شیرازی , گلناز اژدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی شایستگی های دانشکاران از جمله مباحث مهم و حیاتی منابن انسانی و مدیریت دانش است. با شناخت شایستگی های شغلی، تمامی کارکردهای مدیریت منابع انسانی کاراتر انجام می گیرد. در فضای دانشگاهی به اهمیت مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی پی برده شده ولی چالش های مختلفی از جمله عمومی بودن شاخص های به دست آمده هنوز وجود دارد. در این مقاله نخست براساس پیشینه پژوهش، شایستگی شغلی دانشکاران از جمله توانایی، مهارت، فعالیت های دانشی، ساختار، سبک کار، علایق و ارزشها انتخاب شدند. دو سطح پرسشنامه طراحی شد. در سطح اول، بر اساس نظر کارکنان اصلی ترین شایستگی های شغلی در شغل های برنامه نویس رایانه، تحلیلگر مالی و مهندس صنایع، انتخاب و رتبه بندی شد. در سطح دوم وضع موجود هر یک از این مشاغل در سازمان براساس شایستگی های شغلی مورد بررسی قرار گرفت. تعداد افراد شرکت کننده 20 نفر بود که با آزمون فرض فازی، سیستم پشتیبان تصمیم برای انتخاب دانشکاران طراحی شد. نکته حایز اهمیت آن است که نگاه توأم به ویژگی های دانشی و سایر عوامل مؤثر بر شایستگی های شغلی دانشکاران، رویکردی جدید در ادبیات جدید موضوع است. همچنین باید توجه کرد که با ارائه الگوریتم و ابزار آن) پرسشنامه های تدوین شده (و سیستم پشتیبانی از تصمیم گیری، روشی ساده ولی کاربردی پیشنهاد می شود تا با سنجش وضعیت دانشکاران) هم از منظر ویژگی های دانشی و هم از منظر ویژگی های عمومی (و قیاس آن با وضعیت مطلوب، بهینه ترین دانشکاران شناسایی شده و راهکارهای اصلاحی برای ارتقای سایر دانشکاران تدوین نمایند.

کلمات کلیدی

, شایستگی های شغلی کار دانشی, شایستگی های شغلی کارکنان دانشی, دانشکار, کارکنان یقه سفید, ارزیابی کارکنان دانشی, ارزیابی شایستگی های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045888,
author = {شیرازی, علی and اژدری, گلناز},
title = {مدلی برای طراحی و ارزیابی شایستگی های شغلی دانشکاران: موردکاوی مشاغل},
journal = {پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {2},
month = {September},
issn = {2228-6977},
pages = {65--82},
numpages = {17},
keywords = {شایستگی های شغلی کار دانشی، شایستگی های شغلی کارکنان دانشی، دانشکار، کارکنان یقه سفید، ارزیابی کارکنان دانشی، ارزیابی شایستگی های شغلی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلی برای طراحی و ارزیابی شایستگی های شغلی دانشکاران: موردکاوی مشاغل
%A شیرازی, علی
%A اژدری, گلناز
%J پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی
%@ 2228-6977
%D 2014

[Download]