اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (28), شماره (3), سال (2014-11) , صفحات (224-234)

عنوان : ( مقایسه تحلیلی وضعیت تولید و تجارت پسته در ایران و آمریکا و تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات آن )

نویسندگان: ماشاالله سالار پور , عصمت مجرد , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعه حاضر به مقایسه تحلیلی تولید و تجارت پسته در ایران و آمریکا و شناسایی عوامل اصلی موثر بر تقاضای صادرات برای پسته ایران و آمریکا پرداخته شد؛ بدین منظور به مطالعه و تحلیل اثر قیمت پسته و اثر شوک های امنیت غذایی با استفاده از اطلاعات سال های 1970 تا 2011 پرداخته شد. در ادامه به بررسی رابطه بین نرخ ارز و صادرات پسته در اقتصاد ایران و بررسی وجود اثرات غیر خطی در روابط علی بین آن ها پرداخته شد. بدین منظور، اعتبار فرضیه وجود رابطه غیر خطی بین نرخ ارز و صادرات پسته با استفاده از مدل انتقال ملایم4 (STAR) بررسی شد. نتایج مدل انتقال ملایم نشان داد که جریان غیر خطی علیت گرنجر از نرخ ارز به صادرات پسته و بالعکس وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد که وجود رابطه غیر خطی در ارتباط پویای بین نرخ ارز و صادرات پسته را برای تعیین سطح آستانه ای از منافع بالقوه توسعه صادرات پسته مورد توجه قرار گیرد. هم چنین شناخت کامل بازارهای هدف صادراتی و کسب اطلاعات کامل از جایگاه رقبای بزرگ ایران در تولید و تجارت پسته برای تصمیم گیران اقتصادی جهت حفظ سهم بازار در سطح بین المللی ضروری است.

کلمات کلیدی

, تولید, تجارت پسته, نرخ ارز, مدل غیر خطی انتقال ملایم, علیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045895,
author = {ماشاالله سالار پور and عصمت مجرد and صبوحی صابونی, محمود},
title = {مقایسه تحلیلی وضعیت تولید و تجارت پسته در ایران و آمریکا و تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات آن},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2014},
volume = {28},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-4722},
pages = {224--234},
numpages = {10},
keywords = {تولید، تجارت پسته، نرخ ارز، مدل غیر خطی انتقال ملایم، علیت گرنجر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تحلیلی وضعیت تولید و تجارت پسته در ایران و آمریکا و تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات آن
%A ماشاالله سالار پور
%A عصمت مجرد
%A صبوحی صابونی, محمود
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2014

[Download]