اقتصاد کشاورزی, دوره (8), شماره (3), سال (2014-11) , صفحات (101-114)

عنوان : ( تعیین سهم عوامل موثر بر اضافه برداشت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: شهرستان مرودشت) )

نویسندگان: ندا اسد فلسفی زاده , محمود صبوحی صابونی , مهدیه مسنن مظفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کمبود آب در ایران یکی از عامل های اصلی محدودکننده توسعه فعالیت های اقتصادی به شمار می رود. یکی از چالش های اصلی در زمینه منابع آب، مدیریت ضعیف و بهره برداری بی رویه از این منابع است. برداشت های بدون مجوز از منابع آب زیرزمینی و کشت محصولات نامتناسب با شرایط محیطی منجر به تخصیص ناکارا و اتلاف منابع آب بدون توجه به هزینه های بالای احداث سدها و سامانه های پمپاژ آب شده است. در این پژوهش، برای بررسی عامل های موثر بر اضافه برداشت منابع آب زیر زمینی از مدل لوجیت استفاده شده است. به این منظور، 290 پرسشنامه در 12 آبادی شهرستان مرودشت که برای انجام فعالیت کشاورزی از آب چاه استفاده می کردند، توزیع و تکمیل شد. نتایج نشان داد که به ترتیب متغیرهای سطح درآمد و نوع کانال انتقال آب زیرزمینی دارای اثر مثبت و متغیرهای مجوز بهره برداری از منبع آب زیرزمینی، کارایی زیربرداری آب، بازده آب، شرکت در کلاس های آموزشی، فاصله مزرعه تا منبع و سطح تحصیلات دارای اثر منفی و معناداری بر متغیر اضافه برداشت منابع آب زیرزمینی داشته است. اجرای سیاست های حمایتی از جمله ایجاد تسهیلات مناسب برای تجهیز کانال ها و سامانه های آبیاری متناسب با شرایط توپوگرافی به منظور بهبود کارایی مزارع و اعمال پرداخت جریمه برای حفر چاه های غیر مجاز به عنوان راهکاری مناسب برای کاهش اضافه برداشت در منطقه پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, اضافه برداشت, سهم عامل های موثر, منابع آب زیرزمینی, مرودشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045897,
author = {ندا اسد فلسفی زاده and صبوحی صابونی, محمود and مهدیه مسنن مظفری},
title = {تعیین سهم عوامل موثر بر اضافه برداشت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: شهرستان مرودشت)},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2014},
volume = {8},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-5524},
pages = {101--114},
numpages = {13},
keywords = {اضافه برداشت، سهم عامل های موثر، منابع آب زیرزمینی، مرودشت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین سهم عوامل موثر بر اضافه برداشت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: شهرستان مرودشت)
%A ندا اسد فلسفی زاده
%A صبوحی صابونی, محمود
%A مهدیه مسنن مظفری
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2014

[Download]