اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (22), شماره (87), سال (2014-11) , صفحات (163-186)

عنوان : ( بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی در منطقه کاشمر )

نویسندگان: رویا تیموری , محمود صبوحی صابونی , حمید محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به مسئله هدفمند کردن یارانه ها و تاثیراتش بر قیمت و به دنبال آن الگوی مصرف نهاده ها، باید به بهینه سازی مصرف نهاده انرژی توجه بیشتری کرد. هدف از مطالعه حاضر نیز بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی منطقه کاشمر با استفاده از اطلاعات سال زراعی1388-1389 است. مدل به کار رفته برنامه ریزی چند هدفه با پارامتر های بازه ای است. در ابتدا، میزان انرژی ورودی هر یک از محصولات و سهم مصرف انرژی هر نهاده در تولید برآورد شد و سپس با در نظر گرفتن اهداف و محدودیت ها به بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی منطقه مورد مطالعه پرداخته و الگوی کشت بهینه با در نظر گرفتن سطوح مختلف نهاده در دسترس ارائه شد. در نهایت، با توجه به هم ارزهای انرژی نهاده ها، مقادیر بهینه مصرف انرژی برای هر یک از نهاده ها در سطوح مختلف ریسک محاسبه و با مقادیر واقعی مقایسه شد. نتایج نشان داد که در شرایط بدون ریسک در مقایسه با شرایطی که در آن مقادیر ریسک 65/1 و 96/1 در نظر گرفته شد، اختلاف بین مقادیر واقعی و بهینه مصرف انرژی نهاده ها کمتر است. در شرایطی که ریسک در مدل لحاظ می شود، اختلاف مقادیر بهینه و واقعی مصرف انرژی بیشتر شد. نهاده آب در کلیه سطوح بیشترین اختلاف را در مقادیر بهینه و واقعی داشت و کود نیترات کمترین اختلاف را نشان داد. در پایان، استفاده از محصولاتِ با نیاز آبی کمتر و تعیین میزان انرژی ورودی روش های مختلف آبیاری و همچنین استفاده بهینه و کارا از سایر نهاده ها توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, بهینه سازی, مصرف انرژی, بخش کشاورزی, برنامه ریزی چندهدفه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045898,
author = {رویا تیموری and صبوحی صابونی, محمود and حمید محمدی},
title = {بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی در منطقه کاشمر},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2014},
volume = {22},
number = {87},
month = {November},
issn = {1022-4211},
pages = {163--186},
numpages = {23},
keywords = {بهینه سازی، مصرف انرژی، بخش کشاورزی، برنامه ریزی چندهدفه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی در منطقه کاشمر
%A رویا تیموری
%A صبوحی صابونی, محمود
%A حمید محمدی
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2014

[Download]