پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (6), شماره (3), سال (2014-12) , صفحات (227-238)

عنوان : ( تأثیر استفاده از پوسته پسته و پلیاتیلنگلیکول بر مصرف و هضم خوراک، فرآسنجه های خونی، تولید و پروفیل اسیدهای چرب شیر در بزهای شیرده سانن )

نویسندگان: عطیه رحیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , علیرضا شهدادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این آزمایش، بررسی اثر استفاده از پوسته پسته و مکمل پلیاتیلن گلیکول (PEG) بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، تولید و ترکیبات شیر، فرآسنجه های چربی خون و پروفیل اسیدهای چرب شیر در بزهای سانن شیرده بود. بدین منظور از 9 رأس بز سانن شیرده چند شکم 3 با سه تکرار استفاده شد. آزمایش در سه دوره 21 روزه با 14 روز عادت پذیری و 7 روز نمونه گیری × زایش در قالب طرح مربع لاتین تکرار شده 3 بر اساس PEG 30 درصد پوسته پسته + 1 درصد ( 30 درصد پوسته پسته و 3 ( انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل : 1) شاهد (بدون پوسته پسته) ماده خشک جیره بود. نتایج نشان داد که خوراک مصرفی بین تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی داری نداشت. قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، الیاف بین تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی داری نداشت، اما قابلیت هضم ماده (NDF) و الیاف نامحلول در شوینده خنثی (ADF) نامحلول در شوینده اسیدی تولید و ترکیبات شیر تحت تأثیر .(P<0/ آلی و پروتئین خام با افزایش تانن در تیمار 2 به طور معنیداری کاهش و در تیمار 3 افزایش یافت ( 05 اما سایر متابولیت های ،(P<0/ تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند. غلظت تری گلیسیرید در تیمارهای دارای پوسته پسته به طور معنی داری بالاتر بود ( 05 چربی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند. استفاده از پوسته پسته سبب افزایش واکسنیک اسید، رومنیک اسید و میزان اسیدهای چرب غیر اشباع در شیر شد. (SFA) و کاهش اسیدهای چرب اشباع (MUFA) با یک باند دوگانه

کلمات کلیدی

, تانن, پروفیل اسیدهای چرب شیر, عملکرد, بزهای سانن شیرده.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045902,
author = {رحیمی, عطیه and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and طهماسبی, عبدالمنصور and شهدادی, علیرضا},
title = {تأثیر استفاده از پوسته پسته و پلیاتیلنگلیکول بر مصرف و هضم خوراک، فرآسنجه های خونی، تولید و پروفیل اسیدهای چرب شیر در بزهای شیرده سانن},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2014},
volume = {6},
number = {3},
month = {December},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {227--238},
numpages = {11},
keywords = {تانن، پروفیل اسیدهای چرب شیر، عملکرد، بزهای سانن شیرده.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر استفاده از پوسته پسته و پلیاتیلنگلیکول بر مصرف و هضم خوراک، فرآسنجه های خونی، تولید و پروفیل اسیدهای چرب شیر در بزهای شیرده سانن
%A رحیمی, عطیه
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A شهدادی, علیرضا
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2014

[Download]