پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (6), شماره (3), سال (2014-12) , صفحات (239-247)

عنوان : ( تأثیر روغن ماهی ریز پوشانی شده بر متابولیتهای خون و ترکیب اسیدهای چرب شکمبه بزهای شیرده سانن )

نویسندگان: رشید صفری , رضا ولی زاده , رسول کدخدایی , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , عین الله عبدی قزلجه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت بررسی تأثیر مصرف ریزکپسول های روغن ماهی بر متابولیت های خونی، ترکیب اسیدهای چرب شکمبه و پلاسمای خون از 12 رأس بز شیرده سانن با روزهای شیردهی 5±30 در قالب یک طرح چرخشی 3X2 در دو دورة آزمایشی 30 روزه استفاده شد . تیمارها شامل : 1) کنترل (بدون افزودنی)، 2) روغن ماهی ریزپوشانی شده (% 2 روغن ماهی ریزپوشانی شده در % 6 پودر آب پنیر عمل آوری شده)، 3) روغن ماهی (% 2 روغن ماهی و 60% پودر آب پنیر) بود. غلظت اسید چرب اشباع استئاریک شکمبه ای در تیمار روغن ماهی محافظت شده به طور معنی داری پایی نتر از تیمار کنترل بود که این نسبت در ترکیب اسیدهای چرب پلاسمای خون نیزحفظ شده بود. روغن ماهی ریزپوشانی شده باعث افزایش معنی دار درصد اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه شد و غلظت اسید لینولنیک، اسید ایکوزاپنتاانوئیک، اسید دکوزاپنتاانوئیک و اسید دکوزاهگزاانوئیک پلاسما به عنوان 2 برابر افزایش یافت. غلظت / 2 و 5 ،20 ، 10 و 13 برابر و نسبت به تیمار روغن ماهی 10 ،20 ، اسیدهای چرب امگا 3 نسبت به تیمار کنترل به ترتیب 10لیپوپروتئین با چگالی بالای خون در تیمار روغن ماهی محافظت شده به طور معنی داری بالاتر از تیمار کنترل و روغن ماهی محافظت نشده بود. با توجه به نتایج حاصله مکمل سازی روغن ماهی می تواند با تغییر ترکیب اسیدهای چرب خون دام مقدار اسیدهای چرب امگا 3 را در تولیدات دامی افزایش دهد. افزایش این اسیدهای چرب در تیمار روغن ماهی ریزپوشانی شده نشان دهنده کارایی مثبت فرآیند ریز پوشانی در محافظت اس یدهای چرب غیراشباع از بیوهیدروژناسیون میکروبی شکمبه است.

کلمات کلیدی

, ریزپوشانی, روغن ماهی, اسید چرب امگا 3, متابولیت های خون.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045907,
author = {رشید صفری and ولی زاده, رضا and رسول کدخدایی and طهماسبی, عبدالمنصور and ناصریان, عباسعلی and عین الله عبدی قزلجه},
title = {تأثیر روغن ماهی ریز پوشانی شده بر متابولیتهای خون و ترکیب اسیدهای چرب شکمبه بزهای شیرده سانن},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2014},
volume = {6},
number = {3},
month = {December},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {239--247},
numpages = {8},
keywords = {ریزپوشانی، روغن ماهی، اسید چرب امگا 3، متابولیت های خون.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر روغن ماهی ریز پوشانی شده بر متابولیتهای خون و ترکیب اسیدهای چرب شکمبه بزهای شیرده سانن
%A رشید صفری
%A ولی زاده, رضا
%A رسول کدخدایی
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A ناصریان, عباسعلی
%A عین الله عبدی قزلجه
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2014

[Download]