پژوهش در نشخوارکنندگان, دوره (2), شماره (3), سال (2014-10) , صفحات (95-108)

عنوان : ( تجزیه و تحلیل ژنتیکی درصد پروتئین شیر با استفاده از مدل تابعیت تصادفی در گوسفند کردی شیروان )

نویسندگان: ساناز عباسی , سعید حسنی , سعید زره داران , علیرضا خان احمدی , رضا اشکانی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش بر روی میش های نژاد کردی ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد حسین آباد شیروان صورت گرفته است. به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی، تعداد 1065 رکورد روزآزمون درصد پروتئین شیر مربوط به 245 راس میش جمع آوری شد. رکوردگیری از هر راس میش در اردیبهشت ماه سال 1391 شروع گردید و تا پایان دوره شیردهی ادامه یافت. برای آنالیز ژنتیکی داده ها، از مدل روز آزمون با ضرایب تابعیت تصادفی استفاده شد. در مدل تابعیت تصادفی ، اثرات ثابت شکم زایش، تعداد بره در زایش، ماه رکوردگیری، متغیرهای کمکی سن در هنگام رکوردگیری و روزهای شیردهی گنجانده شدند. تابع چند جمله ای لژاندر با درجات برازش مختلف برای مدل تصادفی در خصوص تنوع ژنتیکی افزایشی و محیطی دائم در نظر گرفته شدند که چند جمله ای لژاندر با درجه برازش 2 به عنوان بهترین مدل انتخاب شد. برای برازش مدل روزآزمون با تابعبت تصادفی از نرم افزارWOMBAT استفاده شد. اجزای واریانس (کواریانس) ژنتیکی و محیطی توسط روش حداکثر درست نمائی محدود شده برآورد شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که کم ترین مقدار واریانس ژنتیکی افزایشی در اوایل شیردهی و بیشترین مقدار آن در اواخر شیردهی بدست آمد. واریانس فنوتیپی و محیطی دائم در ابتدای و انتهای شیردهی بالا بود. وراثت پذیری در طول دوره شیردهی افزایش یافت که کم ترین مقدار آن در ابتدا (096/0) و بیشترین مقدار آن در انتهای شیردهی (178/0) بدست آمد. همبستگی های ژنتیکی افزایشی و محیطی دائم برآورد شده بین روز آزمون های نزدیک بیشتر از روزآزمون های دور از هم بود.

کلمات کلیدی

, گوسفند, تابع لژاندر, تابعیت تصادفی, درصد پروتئین شیر, پارامترهای ژنتیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045908,
author = {ساناز عباسی and سعید حسنی and زره داران, سعید and علیرضا خان احمدی and رضا اشکانی فر},
title = {تجزیه و تحلیل ژنتیکی درصد پروتئین شیر با استفاده از مدل تابعیت تصادفی در گوسفند کردی شیروان},
journal = {پژوهش در نشخوارکنندگان},
year = {2014},
volume = {2},
number = {3},
month = {October},
issn = {2345-4253},
pages = {95--108},
numpages = {13},
keywords = {گوسفند، تابع لژاندر، تابعیت تصادفی، درصد پروتئین شیر، پارامترهای ژنتیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تجزیه و تحلیل ژنتیکی درصد پروتئین شیر با استفاده از مدل تابعیت تصادفی در گوسفند کردی شیروان
%A ساناز عباسی
%A سعید حسنی
%A زره داران, سعید
%A علیرضا خان احمدی
%A رضا اشکانی فر
%J پژوهش در نشخوارکنندگان
%@ 2345-4253
%D 2014

[Download]