علوم دامی, دوره (12), شماره (104), سال (2014-10) , صفحات (111-122)

عنوان : ( تاثیر حذف مکمل ویتامینی در جیره های با سطح متفاوت انرژی بر عملکرد و ترکیب لاشه جوجه های گوشتی در مواجه با تنش گرمایی )

نویسندگان: بهروز دستار , امین عشایری زاده , سعید زره داران , بهاره شعبان پور , امید عشایری زاده , رضا میرشکار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر حذف مکمل ویتامینی در جیره های با مقادیر متفاوت انرژی بر عملکرد و ترکیب لاشه جوجه های گوشتی در مواجه با تنش گرمایی در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 3×2 شامل 2 سطح انرژی (کم انرژی و پر انرژی) و 3 زمان حذف مکمل ویتامینی (28، 35 و 42 روزگی) انجام شد. تعداد 336 جوجه گوشتی سویه راس 308 (جنس نر) به 6 تیمار آزمایشی با 4 تکرار و هر تکرار با 14 جوجه اختصاص داده شد. نتایج آزمایش نشان داد که افزایش وزن جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره پر انرژی بطور معنی داری بالاتر از جیره کم انرژی بود (P<0.05). حذف مکمل ویتامینی و سطح انرژی جیره تاثیری بر مصرف خوراک جوجه های گوشتی نداشت. جوجه های گوشتی که مکمل ویتامینی آنها در 28 روزگی حذف شد نسبت به سایر گروه ها (35 و 42 روزگی) در دو هفته آخر پرورش (28 تا 42 روزگی) دارای افزایش وزن نسبی کمتر و ضریب تبدیل خوراک بالاتری بودند (P<0.05). درصد لاشه قابل طبخ و مقدار چربی محوطه بطنی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره پر انرژی بطور معنی داری بالاتر از جیره کم انرژی بود (P<0.05). زمان حذف مکمل ویتامینی تاثیر معنی دار بر ترکیب لاشه جوجه های گوشتی نداشت. بر اساس نتایج این آزمایش افزایش انرژی جیره سبب بهبود عملکرد جوجه های گوشتی در شرایط مواجه با تنش گرمایی می شود، اگرچه مقدار چربی لاشه نیز افزایش خواهد یافت. همچنین مکمل ویتامینی را می توان یک هفته قبل از کشتار (35 روزگی) حذف کرد، اما حذف آن دو هفته قبل از کشتار (28 روزگی) ممکن است سبب کاهش عملکرد جوجه های گوشتی شود.

کلمات کلیدی

, مکمل ویتامینی, تنش گرمایی, عملکرد, جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045911,
author = {بهروز دستار and امین عشایری زاده and زره داران, سعید and بهاره شعبان پور and امید عشایری زاده and رضا میرشکار},
title = {تاثیر حذف مکمل ویتامینی در جیره های با سطح متفاوت انرژی بر عملکرد و ترکیب لاشه جوجه های گوشتی در مواجه با تنش گرمایی},
journal = {علوم دامی},
year = {2014},
volume = {12},
number = {104},
month = {October},
issn = {2588-6436},
pages = {111--122},
numpages = {11},
keywords = {مکمل ویتامینی، تنش گرمایی، عملکرد، جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر حذف مکمل ویتامینی در جیره های با سطح متفاوت انرژی بر عملکرد و ترکیب لاشه جوجه های گوشتی در مواجه با تنش گرمایی
%A بهروز دستار
%A امین عشایری زاده
%A زره داران, سعید
%A بهاره شعبان پور
%A امید عشایری زاده
%A رضا میرشکار
%J علوم دامی
%@ 2588-6436
%D 2014

[Download]