ششمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد , 2014-11-13

عنوان : ( تاثیرپذیرنده های الکترون کاتدی برعملکردپیل سوختی میکروبی رسوبی )

نویسندگان: محمد سلمانی رحیمی , رضا قشلاقی , محمود اخوان مهدوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عملکرد پذیرنده الکترون کاتدی، تاثیر مستقیم بر میزان ولتاژ و دانسیته توان در یک پیل سوختی میکروبی دارد.در این مطالعه عملکرد یک پیل سوختی میکروبی رسوبی از لحاظ دانسیته توان، ولتاژ خروجی و میزان حذف مواد کربنی برای یک دوره کوتاه مدت 10 روزه و یک دوره بلند مدت 30 روزه با استفاده از پتاسیم فریک سیانید و اکسیژن محلول به عنوان پذیرنده های نهایی الکترون کاتدی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که در بازه زمانی کوتاه مدت، دانسیته توان برای پتاسیم فریک سیانید 37/19 میلی وات بر متر مربع و برای اکسیژن محلول 05/7 میلی وات بر متر مربع هست، همچنین مقاومت داخلی برای پتاسیم فریک سیانید 18/31 اهم و برای اکسیژن محلول 88/689 اهم بود که نشان از عملکرد بهتر برای پتاسیم فریک سیانید در بازه زمانی کوتاه مدت بود.نتایج بدست آمده ازعملکرد پیل سوختی میکروبی رسوبی در بلند مدت نشان از عملکرد بهتر اکسیژن محلول در ولتاژ خروجی نسبت به پتاسیم فریک سیانید بود. همچنین میزان بازده حذف اکسیژن مورد نیاز واکنش های شیمیایی (COD) برای پتاسیم فریک سیانید و اکسیژن محلول به ترتیب 17/20 در صد و 33/40 در صد اندازه گیری شدند و میزان بازده حذف پارامتر تجزیه بر اثر احتراق (LOI) برای پتاسیم فریک سیانید و اکسیژن محلول به ترتیب 71/6 درصد و89/28 در صد اندازه گیری شد که نشان دهنده تاثیر بیشتر استفاده از اکسیژن محلول به عنوان پذیرنده الکترون کاتدی در مصرف مواد آلی در بلند مدت می باشد.

کلمات کلیدی

, پیل سوختی میکروبی رسوبی , پذیرنده الکترون کاتدی, دانسیته توان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045912,
author = {سلمانی رحیمی, محمد and قشلاقی, رضا and اخوان مهدوی, محمود},
title = {تاثیرپذیرنده های الکترون کاتدی برعملکردپیل سوختی میکروبی رسوبی},
booktitle = {ششمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پیل سوختی میکروبی رسوبی ،پذیرنده الکترون کاتدی، دانسیته توان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیرپذیرنده های الکترون کاتدی برعملکردپیل سوختی میکروبی رسوبی
%A سلمانی رحیمی, محمد
%A قشلاقی, رضا
%A اخوان مهدوی, محمود
%J ششمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
%D 2014

[Download]