پژوهش های تولیدات دامی, دوره (5), شماره (9), سال (2014-8) , صفحات (83-95)

عنوان : ( اثرات افزودن پلی اتیلن گلیکول بر تولید گاز متان در شکمبه، قابلیت هضم و انرژی قابل متابولیسم تفاله های انگور و لیموترش )

نویسندگان: امیر رضا صفایی , نور محمد تربتی نژاد , هرمز منصوری , سعید زره داران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، اثرات اضافه کردن پلی­ اتیلن­ گلیکول ( PEG ) به تفاله­ های انگور و لیموترش بر روند تولید گاز متان حاصل از تخمیر شکمبه­ ای، قابلیت هضم و انرژی قابل متابولیسم، بررسی شد. تفاله­ های انگور و لیموترش باقیمانده از تولید آبمیوه جمع­ آوری و به آزمایشگاه منتقل شدند. تفاله ­ها در فضای مسقف و با تهویه مناسب خشک و آسیاب (با الک یک میلی­متر) شدند. ترکیبات شیمیایی این تفاله­ ها شامل پروتئین ­خام، دیواره­ سلولی، خاکستر خام، چربی­ خام، ترکیبات­ فنلی، تانن ­کل و انرژی­ خام تعیین شد. آزمایش تولید ­گاز برای زمان­های مختلف تخمیر شکمبه­ ای و نیز مقدار تولید گاز متان با شش تیمار شامل تفاله ­های ­انگور، لیموترش و شاهد (بدون و حاوی PEG ) در قالب طرح فاکتوریل (2×3) که با 3 تکرار انجام و نیز با نرم­ افزار آماری R تجزیه و تحلیل شدند. ترکیبات شیمیایی تفاله ­انگور با تفاله ­لیموترش متفاوت (‍05/0 P< ) شد. مقدار تولید گازمتان (در 24 ساعت تخمیر به ازای هر 200 میلی­گرم) تفاله­ انگور (بدون و حاوی PEG ) به­ ترتیب 3/13 و7/27 میلی­ لیتر و در تفاله لیموترش 8/73 و 3/67 میلی­ لیتر بود. در مجموع افزودن PEG به تفاله­ ها، باعث افزایش معنی­ داری در قابلیت هضم و انرژی قابل متابولیسم شد. اضافه کردن PEG ، باعث تغییر رفتار دوگانه­ ای در مقدار تولید گازمتان شد به­ نحوی که در تفاله­ های انگور و لیموترش به ­ترتیب باعث افزایش و کاهش معنی داری (‍05/0 P< ) در تولید گازمتان شد.

کلمات کلیدی

, پلی اتیلن گلیکول, تولید متان, انگور, لیموترش, تفاله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045913,
author = {امیر رضا صفایی and نور محمد تربتی نژاد and هرمز منصوری and زره داران, سعید},
title = {اثرات افزودن پلی اتیلن گلیکول بر تولید گاز متان در شکمبه، قابلیت هضم و انرژی قابل متابولیسم تفاله های انگور و لیموترش},
journal = {پژوهش های تولیدات دامی},
year = {2014},
volume = {5},
number = {9},
month = {August},
issn = {2251-8622},
pages = {83--95},
numpages = {12},
keywords = {پلی اتیلن گلیکول، تولید متان، انگور، لیموترش، تفاله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات افزودن پلی اتیلن گلیکول بر تولید گاز متان در شکمبه، قابلیت هضم و انرژی قابل متابولیسم تفاله های انگور و لیموترش
%A امیر رضا صفایی
%A نور محمد تربتی نژاد
%A هرمز منصوری
%A زره داران, سعید
%J پژوهش های تولیدات دامی
%@ 2251-8622
%D 2014

[Download]