تحقیقات تولیدات دامی, دوره (3), شماره (1), سال (2014-5) , صفحات (43-52)

عنوان : ( تاثیر سطوح مختلف جو جوانه زده بر عملکرد مرغ های تخم گذار و خصوصیات کیفی تخم مرغ در شرایط انبارداری مختلف )

نویسندگان: موسی الرضا راسته , بهروز دستار , محمود شمس شرق , سعید زره داران , امید عشایری زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر جو جوانه زده بر عملکرد مرغ های تخم گذار و خصوصیات کیفی تخم مرغ در شرایط انبارداری مختلف انجام شد. تعداد 6 جیره غذایی شامل جیره ذرت (جیره بر پایه ذرت)، جیره جو (جیره بر پایه جو)، جیره حاوی آنزیم (جیره جو بعلاوه آنزیم سافیزیم) و جیره های جو جوانه زده 33، 66 و 100 درصد (در آنها جو جوانه زده در سطوح 33، 66 و 100 درصد جایگزین جو در جیره جو بود) به مدت 10 هفته در اختیار مرغ ها قرار داشت. به هر جیره غذایی 4 تکرار و به هر تکرار 5 قطعه مرغ اختصاص یافت. نتایج نشان داد مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی جیره حاوی آنزیم (به ترتیب 09/124 گرم و 13/2) و همچنین جیره جو جوانه زده 100 درصد (به ترتیب 125 گرم و 04/2) بطور معنی داری کمتر از جیره جو (به ترتیب 68/129 گرم و 28/2) بود (05/0>P). وزن تخم مرغ در جیره جو جوانه زده 100 درصد بطور معنی داری کمتر از جیره جو بود (به ترتیب 63/63 و 29/65 گرم) ولی درصد تولید تخم مرغ (به ترتیب 97/95 و 61/87) و همچنین وزن توده تخم مرغ (به ترتیب 08/61 و 67/57 گرم در روز) بالاتر بودند (05/0>P). انبارداری تخم مرغ باعث کاهش معنی دار وزن مخصوص (از 087/1 به 066/1)، شاخص سفیده (از 70/10 به 52/5)، درصد سفیده (از 97/54 به 91/55)، واحد ها و (از 47/90 به 03/68) و شاخص زرده (از 90/42 به 12/38) شد (05/0>P). بنابراین تغذیه مرغ های تخم گذار با جو جوانه زده سبب بهبود عملکرد و انبارداری تخم مرغ باعث کاهش کیفیت آن می شود.

کلمات کلیدی

, تخم مرغ, جو جوانه زده, شرایط انبارداری, عملکرد, کیفیت تخم مرغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045917,
author = {موسی الرضا راسته and بهروز دستار and محمود شمس شرق and زره داران, سعید and امید عشایری زاده},
title = {تاثیر سطوح مختلف جو جوانه زده بر عملکرد مرغ های تخم گذار و خصوصیات کیفی تخم مرغ در شرایط انبارداری مختلف},
journal = {تحقیقات تولیدات دامی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {1},
month = {May},
issn = {2252-0872},
pages = {43--52},
numpages = {9},
keywords = {تخم مرغ، جو جوانه زده، شرایط انبارداری، عملکرد، کیفیت تخم مرغ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر سطوح مختلف جو جوانه زده بر عملکرد مرغ های تخم گذار و خصوصیات کیفی تخم مرغ در شرایط انبارداری مختلف
%A موسی الرضا راسته
%A بهروز دستار
%A محمود شمس شرق
%A زره داران, سعید
%A امید عشایری زاده
%J تحقیقات تولیدات دامی
%@ 2252-0872
%D 2014

[Download]