اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (21), شماره (8), سال (2015-2) , صفحات (121-151)

عنوان : ( نقش محیط کسب و کار و آزادی اقتصادی در رشد اقتصادی کشورهای منتخب با رویکرد داده های تابلویی )

نویسندگان: روح اله بابکی , مصطفی سلیمی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تولید فرایندی است که بر اساس آن یک فعالیت تولیدی به برخی شرایط (قبل از شروع تولید و بعد از شروع تولید) نیاز دارد. یکی از مهمترین شرایط لازم برای شروع تولید، محیط کسب و کار مناسب است و یکی از مهمترین عواملی که باید پس از شروع تولید در حین فرایند تولید و در زمان عرضه محصول و صادرات آن مهیا گردد، آزادی اقتصادی است. از این رو، این مقاله به دنبال بررسی نقش محیط کسب و کار و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در 30 کشور منتخب در طی سالهای 2004 تا 2013 است. نتایج برآوردها با استفاده از روش داده های تابلویی نشان می دهد که محیط کسب و کار و آزادی اقتصادی، تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، نتایج حاصل از آزمون برابری دو ضریب نشان می دهد که اثرگذاری آزادی اقتصادی نسبت به محیط کسب و کار بر رشد اقتصادی بیشتر است.

کلمات کلیدی

, محیط کسب و کار, آزادی اقتصادی, رشد اقتصادی, داده های تابلویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045919,
author = {بابکی, روح اله and سلیمی فر, مصطفی},
title = {نقش محیط کسب و کار و آزادی اقتصادی در رشد اقتصادی کشورهای منتخب با رویکرد داده های تابلویی},
journal = {اقتصاد و توسعه منطقه ای},
year = {2015},
volume = {21},
number = {8},
month = {February},
issn = {2251-7790},
pages = {121--151},
numpages = {30},
keywords = {محیط کسب و کار، آزادی اقتصادی، رشد اقتصادی، داده های تابلویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش محیط کسب و کار و آزادی اقتصادی در رشد اقتصادی کشورهای منتخب با رویکرد داده های تابلویی
%A بابکی, روح اله
%A سلیمی فر, مصطفی
%J اقتصاد و توسعه منطقه ای
%@ 2251-7790
%D 2015

[Download]