تحقیقات مدل سازی اقتصادی, دوره (4), شماره (13), سال (2013-11) , صفحات (63-89)

عنوان : ( برآورد ناپارامتریک و شبه پارامتریک تابع تولید صنعت خودرو با تاکید بر نهاده انرژی: معرفی روش اولی - پاکس (OP) در برآورد الگوی داده های ترکیبی )

نویسندگان: مهدی قائمی اصل , مصطفی سلیمی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شوک­های بهره­ وری غیرقابل­ مشاهده، باعث بروز مسائل انتخاب و همزمانی در تصمیمات بنگاه­ ها می­ شوند که این مسائل منجر به ارائه ، براوردهای تورش داری از ضرایب نهاده های تابع تولید از سوی براوردگرهایی مثل حداقل مربعات معمولی می­ شوند. در این پژوهش از داده­ های 5 شرکت خودروسازی طی دوره زمانی 1383-1387 استفاده شده، و تابع تولید صنعت خودرو هم با استفاده از روش­های حداقل مربعات معمولی، اثرات تصادفی، لیوینسون و پترین( a 2003) و اولی و پاکس(1996)براورد شده­ است. نتایج نشان می­ دهند که روش های اثرات ثابت و لیوینسون و پترین( a 2003)، نمی­توانند برای براورد تابع تولید صنعت خودرو مناسب باشند، به عبارت دیگر واکنش بنگاه های خودروسازی به شوک­های بهره­ وری، از طریق تعدیل در تقاضای نیروی­کار، سرمایه و انرژی انجام نمی شود و همبستگی معنی­ داری میان تعدیل نهاده­ ها و شوک­های بهره­ وری در صنعت خودور وجود ندارد، اما ضرایب براورد­شده برای نهاده های انرژی و سرمایه در روش های شبه پارامتریک، اثرات تصادفی و حداقل مربعات معمولی نشان می­ دهند که ضرایب براورد­شده برای انرژی و سرمایه در روش­های اثرات تصادفی و حداقل مربعات معمولی، به ترتیب به سمت بالا و پایین تورش دار هستند. این نتایج کاملاً مطابق با دیدگاه اولی و پاکس(1996) در خصوص تورش براوردگرهای سنتی است و نشان می دهد که بنگاه­ های خودروسازی در واکنش به شوک­های بهره ­وری، سطح سرمایه­­ گذاری خود را تعدیل می­ کنند. همچنین بر اساس نتایج براوردهای حاصل از روش شبه پارامتریک، کشش تولید نهاده­ های سرمایه و انرژی به ترتیب 82/0 و 64/0 خواهد بود.

کلمات کلیدی

, شوک های بهره وری, براورد تابع تولید, روش لیوینسون , پترین, روش اولی, پاکس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045920,
author = {قائمی اصل, مهدی and سلیمی فر, مصطفی},
title = {برآورد ناپارامتریک و شبه پارامتریک تابع تولید صنعت خودرو با تاکید بر نهاده انرژی: معرفی روش اولی - پاکس (OP) در برآورد الگوی داده های ترکیبی},
journal = {تحقیقات مدل سازی اقتصادی},
year = {2013},
volume = {4},
number = {13},
month = {November},
issn = {۲۲۲۸-۶۴۵۴},
pages = {63--89},
numpages = {26},
keywords = {شوک های بهره وری، براورد تابع تولید، روش لیوینسون ، پترین، روش اولی، پاکس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد ناپارامتریک و شبه پارامتریک تابع تولید صنعت خودرو با تاکید بر نهاده انرژی: معرفی روش اولی - پاکس (OP) در برآورد الگوی داده های ترکیبی
%A قائمی اصل, مهدی
%A سلیمی فر, مصطفی
%J تحقیقات مدل سازی اقتصادی
%@ ۲۲۲۸-۶۴۵۴
%D 2013

[Download]