تحقیقات کاربردی اکو فیزیولوژی گیاهی, دوره (1), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (45-62)

عنوان : ( اثر تاریخ کاشت و زمان کنترل بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد کمی و کیفی شوید (Anethum graveolens L.) )

نویسندگان: رحمت الله قشم , سرور خرم دل , قدریه محمودی , محمد حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌ منظور ارزیابی اثر تاریخ کاشت و زمان کنترل علف های هرز در مراحل مختلف رشدی شوید بر تراکم و وزن خشک علف های هرز، خصوصیات رشد، اجزای عملکرد و عملکرد دانه و اسانس گیاه شوید، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان در سال زراعی 91-1390 اجرا شد. فاکتورها شامل چهار تاریخ کاشت (اول دی، اول بهمن، اول اسفند و اول فروردین) و سه زمان کنترل علف های هرز (مرحله ظهور اولین برگ حقیقی، شاخه دهی و تشکیل چتر شوید) بودند. نتایج نشان داد که اثر ساده و متقابل تاریخ کاشت و مرحله کنترل بر تراکم و وزن خشک علف های هرز در هر سه نوبت نمونه برداری، ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیکی و عملکرد اسانس شوید معنی دار بود. با تأخیر در کاشت از اول دی به اول فروردین، تراکم علف های هرز در مراحل اول، دوم و سوم نمونه برداری به ترتیب 27، 45 و 13 درصد افزایش یافت. بالاترین عملکرد دانه به کنترل علف های هرز در مرحله ظهور اولین برگ حقیقی با 85/59 گرم بر متر مربع اختصاص داشت. با تأخیر در کاشت اجزای عملکرد شوید بیش از 100 درصد کاهش یافت. بالاترین عملکرد اسانس برای تاریخ کاشت اول دی و کنترل در مرحله ظهور اولین برگ حقیقی با 48/26 گرم بر متر مربع و کمترین میزان برای تاریخ کاشت اول فروردین و کنترل در مرحله تشکیل چتر با 57/1 گرم بر متر مربع بدست آمد.

کلمات کلیدی

, کنترل علف هرز, گیاه دارویی, مدیریت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045923,
author = {قشم, رحمت الله and خرم دل, سرور and محمودی, قدریه and محمد حسینی},
title = {اثر تاریخ کاشت و زمان کنترل بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد کمی و کیفی شوید (Anethum graveolens L.)},
journal = {تحقیقات کاربردی اکو فیزیولوژی گیاهی},
year = {2015},
volume = {1},
number = {4},
month = {March},
issn = {****-0170},
pages = {45--62},
numpages = {17},
keywords = {کنترل علف هرز، گیاه دارویی، مدیریت زراعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تاریخ کاشت و زمان کنترل بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد کمی و کیفی شوید (Anethum graveolens L.)
%A قشم, رحمت الله
%A خرم دل, سرور
%A محمودی, قدریه
%A محمد حسینی
%J تحقیقات کاربردی اکو فیزیولوژی گیاهی
%@ ****-0170
%D 2015

[Download]