مطالعات مدیریت ورزشی, شماره (22), سال (2014-4) , صفحات (65-88)

عنوان : ( تبیین مدلی مفهومی برای ایجاد کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی )

نویسندگان: سیدمرتضی عظیم زاده , محمد احسانی , اسدا... کردنائیج , هاشم کوزه چیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه، شرکت‌های جدید، منبع اصلی ایجاد شغل، خلاقیت، فناوری و پیشرفت‌های همهجانبه هستند. از این رو، این تحقیق با هدف بررسی مدل‌ها و یافته‌های موجود در حیطه‌ی ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط و ارائه‌ی مدلی مفهومی برای کسبوکارهای ورزشی است. این تحقیق، با رویکرد کیفی و به روش اسنادی-تحلیل محتوی و مصاحبه عمیق نیمه ساخت ‌یافته انجام شد. 18 نفر به ‌عنوان نمونه از بین محققان فعال در زمینه‌ی کارآفرینی و کسب ‌و ‌کارهای کوچک و متوسط (SMEs) به ‌روش هدفمند انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسش‌نامه‌ی نیمه‌ساختاریافته‌ای بود که به‌ روش مصاحبه به انجام رسید. بر اساس یافته‌های حاصل از مصاحبه‌ها و بررسی مدل‌ها و نظریه‌های موجود، سه دیدگاه در امر ایجاد SMEها مشخص شد. دیدگاه اول، بیانگر نقش عوامل فردی (کارآفرین) در ایجاد SME است. دیدگاه دوم، نقش عوامل محیطی را در ایجاد کسب‌ و‌ کار، مهم دانسته است. اما دیدگاه سوم، با عنوان نظریه‌ی تعاملی شکل گرفت. این نظریه، هر دو عامل فرد و محیط را در ایجاد کسب‌ و‌ کار مهم دانسته و آنها را با هم تلفیق کرده ‌است. همچنین بر اساس یافته‌ها و بر پایه‌ی دیدگاه اخیر، در تبیین مدل مفهومی این تحقیق، عامل مهمی که اکثر محققان نیز به آن اشاره داشتند، مشارکت داده ‌شد و به این طریق مدل مفهومی جامع‌تری و با حضور سه عامل اصلی فرد، محیط و تأمین سرمایه شکل گرفت. لازم به توضیح است که زیر بخش‌های هر کدام از این عوامل، نیز به ‌صورتی کامل تر، ابعاد مدل را پوشش دادند. اعتقاد بر این است که این مدل، بتواند به گونه‌ای جامع‌تر عوامل مهم، در ایجاد کسب‌ و‌ کارهای کوچک و متوسط ورزشی را تبیین کند.

کلمات کلیدی

, کارآفرینی, کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط (SMEs), ایجاد, ورزش, مدل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045925,
author = {عظیم زاده, سیدمرتضی and محمد احسانی and اسدا... کردنائیج and هاشم کوزه چیان},
title = {تبیین مدلی مفهومی برای ایجاد کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی},
journal = {مطالعات مدیریت ورزشی},
year = {2014},
number = {22},
month = {April},
issn = {2538-3213},
pages = {65--88},
numpages = {23},
keywords = {کارآفرینی، کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط (SMEs)، ایجاد، ورزش، مدل مفهومی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین مدلی مفهومی برای ایجاد کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی
%A عظیم زاده, سیدمرتضی
%A محمد احسانی
%A اسدا... کردنائیج
%A هاشم کوزه چیان
%J مطالعات مدیریت ورزشی
%@ 2538-3213
%D 2014

[Download]