همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی , 2015-01-01

عنوان : ( ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪی ﺑﺮﺗﺮﺷﺢ اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪه )

نویسندگان: مجید عمارلو , حمیدرضا کازرانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گل محمدی (Rosa damascena) از زمانهای قدیم به عنوان یک گیاه دارویی مورد توجه بوده است. این پژوهش با هدف بررسی مقدماتی مکانیزم اثر جوشانده گل محمدی بر ترشح اسید معده صورت پذیرفت. تعداد 28 سرموش صحرایی نژاد ویستار به طور تصادفی در 4 گروه توزیع شدند. گروه اول )شاهد( دارونما و گروه دوم جوشانده گل محمدی دریافت نمودند. گروه های سوم و چهارم به ترتیب مشابه گروه های قبل بودند با این تفاوت که 50 دقیقه قبل از القای بیهوشی، آتروپین (μg/kg, ip 100) دریافت نمودند. کلیه حیوانات به مدت 24 ساعت قبل از القای بیهوشی گرسنه نگهداشته شدند. سپس، به داخل ابتدای دوازدهه جوشانده گل محمدی (g/kg 2)و یا دارونما تزریق شد. پس از گذشت 4 ساعت، اسیدیته ترشحات معده به روش تیتراسیون اندازه گیری شد. آتروپین و جوشانده، هر دو موجب کاهش معنی دار اسید معده شدند ولی برهم کنش این دو عامل معنی دار نبود. بر اساس نتایج این پژوهش، جوشانده گل محمدی اثرات مهاری قوی بر ترشح اسید معده به جای میگذارد و لااقل بخشی از این اثرات مهاری ربطی به مهار مسیرهای کولینرژیک ندارد.

کلمات کلیدی

, جوشانده گل محمدی, ترشح اسید معده, استیل کولین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045927,
author = {عمارلو, مجید and کازرانی, حمیدرضا},
title = {ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪی ﺑﺮﺗﺮﺷﺢ اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪه},
booktitle = {همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی},
year = {2015},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {جوشانده گل محمدی، ترشح اسید معده، استیل کولین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪی ﺑﺮﺗﺮﺷﺢ اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪه
%A عمارلو, مجید
%A کازرانی, حمیدرضا
%J همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی
%D 2015

[Download]