اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (21), شماره (8), سال (2014-12) , صفحات (81-98)

عنوان : ( ارزیابی کارایی شرکت هواپیمایی ماهان در مقایسه با شرکتهای هواپیمایی عضو یاتا در منطقه خاورمیانه و آفریقا )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , امیر حسین باقریه مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کارایی، مفهومی است که سابقه طولانی در علوم مختلف دارد و اندازهگیری و تحلیل آن به منظور نیل به بهترین عملکرد در واحدهای اقتصادی، حائز اهمیت فراوان است. ازاین رو هدف از تحقیق حاضر بر رسی کارایی شرکت هواپیمایی ماهان در مقایسه با شرکتهای هواپیمایی عضو انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی (یاتا) در منطقه خاورمیانه و آفریقاست. شاخصهای موردتوجه در این تحقیق تُن -کیلومتر موجود، تُن-کیلومتر حمل شده، مسافر-کیلومتر حمل شده، صندلی-کیلومتر عرضه شده ، تعداد کارکنان ، تعداد هواپیما، هزینه عملیاتی و درآمد عملیاتی است. این اطلاعات از طریق سالنامه ها و گزارش های آماری موجود در وب سایت رسمی شرکتهای هواپیمایی و مجامع حمل ونقل هوایی برای 15 شرکت هواپیمایی در دسترس قرارگرفته که از طریق الگوی استاندارد و الگوی دومرحله ای مدل ناپارامتریک تحلیل پوششی دادهها مورد بررسی قرارگرفته اند. نتایج تحقیق نشان میدهد تنها دو شرکت هواپیمایی امارات و اتیوپی در سطح بهینه مقیاس فعالیت نموده و هواپیمایی ماهان، جایگاه سوم را در میان شرکتهای مورد مطالعه کسب کرده است که برای دستیابی به حداکثر ظرفیت نیاز به افزایش نسبی مسافر -کیلومتر حمل شده، درآمد عملیاتی و تن-کیلومتر حمل شده دارد

کلمات کلیدی

, کارایی, تحلیل پوششی دادهها, هواپیمایی ماهان, شرکتهای هواپیمایی, حمل ونقل هوایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045938,
author = {کاظمی, مصطفی and امیر حسین باقریه مشهدی},
title = {ارزیابی کارایی شرکت هواپیمایی ماهان در مقایسه با شرکتهای هواپیمایی عضو یاتا در منطقه خاورمیانه و آفریقا},
journal = {اقتصاد و توسعه منطقه ای},
year = {2014},
volume = {21},
number = {8},
month = {December},
issn = {2251-7790},
pages = {81--98},
numpages = {17},
keywords = {کارایی، تحلیل پوششی دادهها، هواپیمایی ماهان، شرکتهای هواپیمایی، حمل ونقل هوایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کارایی شرکت هواپیمایی ماهان در مقایسه با شرکتهای هواپیمایی عضو یاتا در منطقه خاورمیانه و آفریقا
%A کاظمی, مصطفی
%A امیر حسین باقریه مشهدی
%J اقتصاد و توسعه منطقه ای
%@ 2251-7790
%D 2014

[Download]