همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور , 2015-02-04

عنوان : ( نقش خبرگان محلی در جلب مشارکت مردم در فرایند پایدار روستایی )

نویسندگان: جواد عادلی , خدیجه بوزرجمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در برنامه چهارم توسعه و همچنین برنامه پنجم بر "مشارکت موثر مردم و نهادهای محلی در فرآیند توسعه" از طریق سیاستهای اجرایی منجمله، فراهم سازی زمینههای قانونی، حقوقی و اجرایی برای تسهیل و جلب مشارکت نهادهای غیر دولتی محلی و مردم در توسعه روستایی تاکید شده است. لذا برانگیختن مشارکت مردم در توسعه و عمران روستا یا از طریق برنامه های دولت و نمایندگان محلی آن هاست و یا با تاکید بر معتمدین، ریش سفیدان و افراد صاحب نفوذ محلی) نهادهای بومی و خبرگان محلی( ایجاد میگردد. این مقاله درصدد است به نقش و اثرگذاری خبرگان محلی در فرآیند توسعه روستایی و جلب ار توابع شهرستان آزادشهر- استان گلستان به عنوان نمونه انتخاب شده » وامنان « مشارکت مردمی، بپردازد . بدین منظور روستای است. روش این تحقیق ماهیتا کیفی است و از "تئوری بنیانی" بهره گرفته شده است . این روش تعمیم مدنظر نیست بلکه هدف درک پدیده و ابعاد مختلف آن است. بر این اساس دادههای مورد نیاز با استفاده از ابزار مصاحبه)نیمه ساختارمند( با 21 نفر از افراد آگاه به موضوع با تکیه بر روش"اشباع" جمع آوری گردید. و پس از کد گذاری باز و محوربندی، تحلیل انجام گرفت. همچنین برای بررسی مهمترین عوامل موفقیت خبرگان و ریش سفیدان در جلب مشارکتهای مردمی از "تکنبک رتبه بندی زوجی"استفاده شد . نتایج نشان داد مهمترین عوامل موفقیت آنان، عدم داشتن تعصبات قومی قبیله ای، پیگیری شبانه روزی امورات روستاییان، عدم منفعت طلبی شخصی، کسب اعتماد و ارائه گزارش صحیح به مردم و تلقی مردم مبنی بر نماینده واقعی مردم بوده است.

کلمات کلیدی

, مشارکت, توسعه محلی, خبرگان محلی, نظریه بنیانی, روستای وامنان. ____________________________________
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045939,
author = {عادلی, جواد and بوزرجمهری, خدیجه},
title = {نقش خبرگان محلی در جلب مشارکت مردم در فرایند پایدار روستایی},
booktitle = {همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مشارکت، توسعه محلی، خبرگان محلی، نظریه بنیانی، روستای وامنان. ____________________________________},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش خبرگان محلی در جلب مشارکت مردم در فرایند پایدار روستایی
%A عادلی, جواد
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور
%D 2015

[Download]