دومین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی , 2014-10-23

عنوان : ( تاثیر پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر استحکام کششی اتصال غیرمشابه آلیاژهای آلومینیوم 2024 به 7075 با استفاده از روش آماری تاگوچی )

نویسندگان: اسماعیل بهرامی , بهروز بیدختی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش جوشکاری آلیاژهای غیرمشابه 2024 و 7075 آلومینیوم به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی انجام شد. با کمک روش آماری تاگوچی تأثیر پنج پارامتر سرعت دوران، سرعت پیشروی، هندسه ابزار، جهت دوران و عملیات حرارتی تنش زدائی در دو سطح بر استحکام کششی اتصال مورد بررسی قرار گرفت . پارامترهای بهینه برای به دست آوردن بیشترین مقدار استحکام به کمک روش تاگوچی مشخص شد و مقدار آن نیز به روش آماری محاسبه گردید. برطبق نتایج حاصل، هندسه ابزار و عملیات حرارتی پس از جوش در این پژوهش بیشترین اثر را بر استحکام کششی داشتند .

کلمات کلیدی

, جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی, هندسه ابزار, عملیات حرارتی پس از جوش, روش تاگوچی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045944,
author = {اسماعیل بهرامی and بیدختی, بهروز},
title = {تاثیر پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر استحکام کششی اتصال غیرمشابه آلیاژهای آلومینیوم 2024 به 7075 با استفاده از روش آماری تاگوچی},
booktitle = {دومین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی، هندسه ابزار، عملیات حرارتی پس از جوش، روش تاگوچی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر استحکام کششی اتصال غیرمشابه آلیاژهای آلومینیوم 2024 به 7075 با استفاده از روش آماری تاگوچی
%A اسماعیل بهرامی
%A بیدختی, بهروز
%J دومین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی
%D 2014

[Download]