دانش سرمایه گذاری, دوره (3), شماره (10), سال (2014-7) , صفحات (123-149)

عنوان : ( بررسی امکان پذیری قیمت گذاری نفت خام توسط کشورهای عضو سازمان اوپک و OECD با استفاده از تئوری بازیها در قالب یک بازی برد-برد )

نویسندگان: احمد صباحی , محمدحسین مهدوی عادلی , احمد سیفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1980 الی 2012 و همچنین استفاده از الگوی هم انیاشتگی جوهانسن-جوسیلیوس و همچنین روش سیستم معادلات همزمان به آزمون تجربی و اقتصادسنجی مدل ها و الگوهای مذکور پرداخته شد.یافته های تحقیق حاکی از آن است که سازمان OECD در بازار نفت از قدرت چانه زنی بالایی برخوردار است و مازاد رفاه بیشتری را در مقایسه با سازمان اپک نصیب خود می کند.

کلمات کلیدی

, بازار نفت خام , سازمانهای OPEC و OECD انحصار دوطرفه, نظریه بازی ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045945,
author = {صباحی, احمد and مهدوی عادلی, محمدحسین and سیفی, احمد},
title = {بررسی امکان پذیری قیمت گذاری نفت خام توسط کشورهای عضو سازمان اوپک و OECD با استفاده از تئوری بازیها در قالب یک بازی برد-برد},
journal = {دانش سرمایه گذاری},
year = {2014},
volume = {3},
number = {10},
month = {July},
issn = {2322-5777},
pages = {123--149},
numpages = {26},
keywords = {بازار نفت خام - سازمانهای OPEC و OECD انحصار دوطرفه- نظریه بازی ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی امکان پذیری قیمت گذاری نفت خام توسط کشورهای عضو سازمان اوپک و OECD با استفاده از تئوری بازیها در قالب یک بازی برد-برد
%A صباحی, احمد
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A سیفی, احمد
%J دانش سرمایه گذاری
%@ 2322-5777
%D 2014

[Download]