سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران , 2014-11-12

عنوان : ( اثر سطوح آبیاری و تراکم کاشت بر جذب نیتروژن در بنه های دختری زعفران )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , مهدی جمشید عینی , سیدمحمد سیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش در دو سال زراعی 92-1391 و 93-1392 به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای 75 و 100 ، های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. مقادیر آبیاری ( 50 200 و 300 بنه در متر مربع)، ،100 ، درصد نیاز آبی زعفران) به عنوان عامل اصلی و سطوح کشت پر تراکم (شامل 50 عامل فرعی در آزمایش بودند. طبق نتایج به دست آمده، کمترین میزان جذب نیتروژن در اندام هوایی و بنه زعفران (به 5 گرم در متر مربع) در شرایط اجرای کاشت 50 بنه در متر مربع + 50 درصد آبیاری مشاهده شد. با / 6 و 62 / ترتیب 02 افزایش تراکم کاشت در هر دو سال، کارایی جذب، کارایی مصرف و شاخص برداشت نیتروژن در زعفران به طور معنیداری رو به افزایش گذاشت. همچنین در سال دوم، کارایی جذب، کارایی مصرف و شاخص برداشت نیتروژن در زعفران بیش از سال اول بود.

کلمات کلیدی

, بنه دختری, شاخص برداشت نیتروژن, غلظت نیتروژن, نیاز آبی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045948,
author = {کوچکی, علیرضا and جمشید عینی, مهدی and سیدی, سیدمحمد},
title = {اثر سطوح آبیاری و تراکم کاشت بر جذب نیتروژن در بنه های دختری زعفران},
booktitle = {سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران},
year = {2014},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {بنه دختری، شاخص برداشت نیتروژن، غلظت نیتروژن، نیاز آبی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سطوح آبیاری و تراکم کاشت بر جذب نیتروژن در بنه های دختری زعفران
%A کوچکی, علیرضا
%A جمشید عینی, مهدی
%A سیدی, سیدمحمد
%J سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
%D 2014

[Download]