اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست , 2014-09-10

عنوان : ( فراهمی عناصر کم مصرف در یک خاک سدیمی زیر تاثیر نانو اکسید آهن همراه با کمپوست گرانوله گوگردی )

نویسندگان: اقدس باقری , علیرضا آستارائی , حجت امامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کمبود عناصر کم مصرف در خاک های سدیمی از مشکلات اصلی تولید محصولات کشاورزی در این خاک ها بوده که کاهش این عناصر بر خصوصیات گیاه و عملکرد آنها اثرات عمده ای دارد. به منظور بررسی فراهمی عناصر کم مصرف(آهن، منگنز، روی، مس) در یک خاک سدیمی زیر تاثیر نانو اکسید آهن به همراه کمپوست گرانوله گوگردی آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل با سه تکرار درگلخانه دانشگاه فردوسی مشهد با فاکتورهای آزمایشی شامل نانو اکسید آهن در دو سطح ( صفر و 20 میلی گرم بر کیلو گرم خاک) و کمپوست گرانوله گوگردی در دو سطح (صفر و 30 تن بر هکتار) انجام شد. نتایج نشان داد با کاربرد کمپوست گرانوله گوگردی و نانو اکسیدآهن غلظت آهن، منگنز، روی و مس در خاک یه طو معنی داری افزایش می یابد، هم چنین بر هم کنش آنها نیز باعث افزایش معنی دار غلظت عناصر کم مصرف در خاک شد.

کلمات کلیدی

, کمپوست گرانوله گوگردی, نانواکسیدآهن, خاک سدیمی, عناصر کم¬مصرف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045959,
author = {باقری, اقدس and آستارائی, علیرضا and امامی, حجت},
title = {فراهمی عناصر کم مصرف در یک خاک سدیمی زیر تاثیر نانو اکسید آهن همراه با کمپوست گرانوله گوگردی},
booktitle = {اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست},
year = {2014},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {کمپوست گرانوله گوگردی، نانواکسیدآهن، خاک سدیمی، عناصر کم¬مصرف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فراهمی عناصر کم مصرف در یک خاک سدیمی زیر تاثیر نانو اکسید آهن همراه با کمپوست گرانوله گوگردی
%A باقری, اقدس
%A آستارائی, علیرضا
%A امامی, حجت
%J اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
%D 2014

[Download]