مطالعات رفتار سازمانی, دوره (2), شماره (3), سال (2013-4) , صفحات (43-69)

عنوان : ( تبیین عوامل موثر بر نگرش و رفتار مبتنی بر تسهیم دانش (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان 17 شهریور) )

نویسندگان: سمیراء پور , سعید مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی نقش عوامل سه گانه اعتماد، روابط متقابل بین فردی و توانمندی مدیر بر نگرش و رفتار مبتنی بر تسهیم دانش پرستاران بود. در این راستا با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 66 پرستار شاغل در بیمارستان 17 شهریور در شهر مشهد به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد و برای آزمون فرضیه ها در قالب معادلات ساختاری از نرم افزار PLS استفاده به عمل آمد. برازش مدل ساختاری و ضرایب مسیر نشان داد که عوامل سه گانه اعتماد، روابط متقابل بین فردی و توانمندی مدیر، تغییرات رفتار مبتنی بر تسهیم دانش را به طور معنی دار پیش بینی می کنند و نگرش نسبت به تسهیم دانش نیز از نقش واسط برخوردار است. این بدان معناست که هرقدر روابط مبتنی بر اعتماد بین مدیران و پرستاران بیشتر باشد و پرستاران از این احساس برخوردار باشند که در فعالیت ها مشارکت داده می شوند و از آنها به درستی قدردانی می گردد، زمینه برای ایجاد فضای یادگیری جمعی و کاهش اشتباهات انسانی در امر درمان فراهم می گردد.

کلمات کلیدی

اعتماد بین فردی؛ روابط متقابل بین فردی؛ توانمندی؛ اطلاع رسانی؛ پرستار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045963,
author = {پور, سمیراء and مرتضوی, سعید},
title = {تبیین عوامل موثر بر نگرش و رفتار مبتنی بر تسهیم دانش (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان 17 شهریور)},
journal = {مطالعات رفتار سازمانی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {3},
month = {April},
issn = {2322-1518},
pages = {43--69},
numpages = {26},
keywords = {اعتماد بین فردی؛ روابط متقابل بین فردی؛ توانمندی؛ اطلاع رسانی؛ پرستار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین عوامل موثر بر نگرش و رفتار مبتنی بر تسهیم دانش (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان 17 شهریور)
%A پور, سمیراء
%A مرتضوی, سعید
%J مطالعات رفتار سازمانی
%@ 2322-1518
%D 2013

[Download]