مطالعات اقتصادی کاربردی ایران, دوره (3), شماره (12), سال (2015-1) , صفحات (1-31)

عنوان : ( نهادهای انتخاباتی و مشکل منبع مشاع در بودجه‌ریزی عمرانی کشور )

نویسندگان: سید سعید ملک الساداتی , مصطفی سلیمی فر , محمدرضا لطفعلی پور , هادی قوامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اضافه برداشت از منابع بودجه برای اجرای سیاست‌های منافع خاص، وقتی به یک الگوی رفتاری تبدیل گردد، پدیده‌ای را سبب می‌شود که از آن تحت عنوان «مشکل منبع مشاع» نام می‌برند. این مقاله مشکل منبع مشاع در بودجه‌ریزی عمرانی کشور را از زاویه نقش نهادهای انتخاباتی به عنوان قواعد حاکم بر رفتار نمایندگان مجلس که در حقیقت یکی از مهم‌ترین گروه‌های تأثیرگذار بر تخصیص بودجه هستند، تحلیل می‌کند. پرسش اصلی تحقیق پیش رو این است که ادغام حوزه‌های انتخابیه هر استان (استانی‌ شدن انتخابات مجلس)، چه تأثیری بر انگیزه نمایندگان مجلس در پیگیری طرح‌های عمرانی ملی و منطقه‌ای و به تبع آن مشکل منبع مشاع در بودجه‌ریزی عمرانی خواهد داشت؟ برای تحلیل مسئله فوق در این مقاله با استفاده از یک مدل بهینه‌یابی ریاضی، میزان انحراف تخصیص منابع از وضعیت بهینه اجتماعی، در شرایط قبل و بعد از استانی‌ شدن انتخابات مجلس استخراج شده ‌است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در مجموع با ایجاد این تغییر نهادی: 1) مشکل منبع مشاع کاهش خواهد یافت. 2) انگیزه نمایندگان برای تدارک طرح‌های عمرانی ملی افزایش خواهد یافت. 3) پاسخ‌گویی نسبت به حوزه‌های انتخابیه کاهش خواهد یافت.

کلمات کلیدی

, مشکل منبع مشاع, بودجه عمرانی, نهادهای انتخاباتی, استانی‌شدن انتخابات مجلس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045966,
author = {ملک الساداتی, سید سعید and سلیمی فر, مصطفی and لطفعلی پور, محمدرضا and قوامی, هادی},
title = {نهادهای انتخاباتی و مشکل منبع مشاع در بودجه‌ریزی عمرانی کشور},
journal = {مطالعات اقتصادی کاربردی ایران},
year = {2015},
volume = {3},
number = {12},
month = {January},
issn = {2322-2530},
pages = {1--31},
numpages = {30},
keywords = {مشکل منبع مشاع، بودجه عمرانی، نهادهای انتخاباتی، استانی‌شدن انتخابات مجلس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نهادهای انتخاباتی و مشکل منبع مشاع در بودجه‌ریزی عمرانی کشور
%A ملک الساداتی, سید سعید
%A سلیمی فر, مصطفی
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A قوامی, هادی
%J مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
%@ 2322-2530
%D 2015

[Download]