کنفرانس مهندسی برق ایران , 2014-05-20

عنوان : ( تخمین پارامترهای تابع مات شدگی حرکت خطی با استفاده از روش های حوزه ی مکان و فرکانس )

نویسندگان: فرزاد جمالزهی مقدم , عباس ابراهیمی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کیفیت بازیابی تصویری که در اثر حرکت نسبی بین دوربین و شی مات شده است، تا حد بسیار زیادی به تخمین مناسب پارامترهای تابع مات شدگی حرکت خطی بستگی دارد. این پارامترها طول حرکت و زاویه حرکت هستند. منظور از طول حرکت میزان جابجایی پیکسل های تصویر در اثر حرکت نسبی بین دوربین و شی بوده و منظور از زاویه حرکت، جهتی است که در راستای آن این حرکت صورت گرفته است. در این مقاله برای تخمین این پارامترها از روش های حوزه مکانی و فرکانس استفاده می کنیم. همچنین فرض می کنیم که سرتاسر تصویر به یک میزان مات شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که الگوریتم مورد نظر پاسخ های مناسبی ارائه می کند.

کلمات کلیدی

, تابع منبع نقطه ای نور, زاویه حرکت, طول حرکت, مات زدائی تصویر, مات شدگی حرکت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045984,
author = {جمالزهی مقدم, فرزاد and ابراهیمی مقدم, عباس},
title = {تخمین پارامترهای تابع مات شدگی حرکت خطی با استفاده از روش های حوزه ی مکان و فرکانس},
booktitle = {کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تابع منبع نقطه ای نور، زاویه حرکت، طول حرکت، مات زدائی تصویر، مات شدگی حرکت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخمین پارامترهای تابع مات شدگی حرکت خطی با استفاده از روش های حوزه ی مکان و فرکانس
%A جمالزهی مقدم, فرزاد
%A ابراهیمی مقدم, عباس
%J کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2014

[Download]