اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (18), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (97-126)

عنوان : ( اثر انباشت سرمایه فیزیکی بر بهره‌وری نیروی‌کار در صنایع استان خراسان رضوی )

نویسندگان: حمیده سلیمی فر , مصطفی سلیمی فر , محمد رضا شورورزی , سیدسعید ملک الساداتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله بررسی رابطه میان موجودی سرمایه در گروههای صنعتی استان خراسان رضوی بر افزایش بهره وری نیروی کار و بهره وری کل عوامل تولید در دوره 1386-1382 می باشد. به این منظور ابتدا به بررسی ادبیات موجود در زمینه بهره وری، اهمیت بهره وری و سابقه آن در آسیا پرداخته شده است. سپس به طور خلاصه تاریخچه صنعت در استان خراسان رضوی از ابعاد مختلف بررسی شده و در ادامه پس از تخمین موجودی سرمایه به تفکیک گروههای صنعتی مورد بحث، به کمک برآورد یک مدل مناسب، فرضیه های تحقیق با استفاده از تابع کاب- داگلاس و داده های تلفیقی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که رابطه مثبت و معناداری بین افزایش موجودی سرمایه و بهره وری نیروی کار و نیز بین افزایش موجودی سرمایه و بهره وری کل عوامل تولید در دوره مورد مطالعه وجود داشته است.

کلمات کلیدی

, بهره وری جزئی, بهره وری کل عوامل تولید, موجودی سرمایه, نیروی انسانی, گروههای صنعتی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045993,
author = {حمیده سلیمی فر and سلیمی فر, مصطفی and محمد رضا شورورزی and ملک الساداتی, سیدسعید},
title = {اثر انباشت سرمایه فیزیکی بر بهره‌وری نیروی‌کار در صنایع استان خراسان رضوی},
journal = {اقتصاد و توسعه منطقه ای},
year = {2011},
volume = {18},
number = {1},
month = {April},
issn = {2251-7790},
pages = {97--126},
numpages = {29},
keywords = {بهره وری جزئی، بهره وری کل عوامل تولید، موجودی سرمایه، نیروی انسانی، گروههای صنعتی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر انباشت سرمایه فیزیکی بر بهره‌وری نیروی‌کار در صنایع استان خراسان رضوی
%A حمیده سلیمی فر
%A سلیمی فر, مصطفی
%A محمد رضا شورورزی
%A ملک الساداتی, سیدسعید
%J اقتصاد و توسعه منطقه ای
%@ 2251-7790
%D 2011

[Download]