پژوهشنامه بازرگانی, دوره (15), شماره (59), سال (2011-6) , صفحات (25-56)

عنوان : ( موانع نهادی سرمایه‌گذاری و کسب وکار در ایران )

نویسندگان: محمدحسین حسین زاده بحرینی , سیدسعید ملک الساداتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، پس از بازخوانی مؤلفه های محیط نهادی کسب و کار، احساس ناامنی و نگرانی سرمایه گذاران و اصحاب کسب و کار در کشور ایران، در قالب چندین متغیر ذهنی اندازه گیری شده است. سپس با استفاده از نتایج به دست آمده و با کمک نتایج حاصل از مطالعه بانک جهانی که متغیرهای مزبور را برای کل جهان و نیز کشورهای توسعه یافته اندازه گیری کرده است، فرضیه های متعددی با هدف مقایسه محیط نهادی کسب و کار در جامعه ایران با محیط نهادی کسب و کار در دو جامعه مرجع (کل جهان و کشورهای توسعه یافته) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این آزمون ها نشان می دهد که مؤلفه های تشکیل دهنده محیط نهادی کسب و کار در ایران، در قریب به اتفاق موارد، نسبت به کشورهای توسعه یافته و کل جهان در وضعیت بدتری قرار دارد.

کلمات کلیدی

, کسب و کار, محیط نهادی, سرمایه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045994,
author = {حسین زاده بحرینی, محمدحسین and ملک الساداتی, سیدسعید},
title = {موانع نهادی سرمایه‌گذاری و کسب وکار در ایران},
journal = {پژوهشنامه بازرگانی},
year = {2011},
volume = {15},
number = {59},
month = {June},
issn = {1735-0794},
pages = {25--56},
numpages = {31},
keywords = {کسب و کار; محیط نهادی; سرمایه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T موانع نهادی سرمایه‌گذاری و کسب وکار در ایران
%A حسین زاده بحرینی, محمدحسین
%A ملک الساداتی, سیدسعید
%J پژوهشنامه بازرگانی
%@ 1735-0794
%D 2011

[Download]