دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی , 2014-10-13

عنوان : ( بررسی اثر سیاست پولی بر قیمت محصولات کشاورزی (ARDL مطالعه موردی: زعفران(کاربرد الگوی )

نویسندگان: زهرا مه پیکر , محمود دانشورکاخکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زعفران از محصولات مهم و استراتژیکی است که در خراسان کشت و تولید میشود. ارزش و قیمت بالای این فرآورده باعث شده تا به آن عنوان طلای سرخ داده شود. ایران بیشترین سطح زیر کشت زعفران را در سطح جهان داراست. در مطالعه ،ARDL حاضر اثر تغییرات کوتاهمدت و بلندمدت سیاستهای پولی بر قیمت خردهفروشی زعفران با استفاده از الگوی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای قیمت عمدهفروشی زعفران، نرخ ارز و نرخ رشد حجم نقدینگی در بلندمدت و کوتاهمدت دارای تاثیرگذاری مثبت بر قیمت زعفران میباشند. رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگو وجود دارد و نتایج حاصل از برآورد روابط کوتاهمدت نیز نشان داد که به تعدیل کامل نتایج حاصل درکوتاهمدت میتوان امیدوار بود. و اینکه سیاستگذاران به این نکته توجه داشته باشند که سیاستهای کلان اقتصادی با سیاستهای کشاورزی در یک جهت و هماهنگ با یکدیگر باشند که تناقض در نتایج ایجاد نشود.

کلمات کلیدی

, ARDL , قیمت زعفران, نرخ ارز, حجم نقدینگی, سیاست پولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046000,
author = {مه پیکر, زهرا and دانشورکاخکی, محمود},
title = {بررسی اثر سیاست پولی بر قیمت محصولات کشاورزی (ARDL مطالعه موردی: زعفران(کاربرد الگوی},
booktitle = {دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {ARDL ، قیمت زعفران، نرخ ارز، حجم نقدینگی، سیاست پولی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر سیاست پولی بر قیمت محصولات کشاورزی (ARDL مطالعه موردی: زعفران(کاربرد الگوی
%A مه پیکر, زهرا
%A دانشورکاخکی, محمود
%J دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2014

[Download]