مطالعات مدیریت راهبردی, دوره (5), شماره (19), سال (2014-11) , صفحات (237-254)

عنوان : ( تاثیر راهبرد های نیروی کار احساسی بر عملکرد شغلی بواسطه فرسودگی احساسی )

نویسندگان: سیده منصوره حسینی رباط , فریبرز رحیم نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توسعه روزافزون اقتصاد و افزایش رقابت بین ارائه دهندگان خدمات، مدیریت احساسات در محل کار به طور فزاینده ای مهم شده است. بازیگری ظاهری و بازیگری عمیق به عنوان راهبرد های نیروی کار احساسی مطرح می‌شوند که افراد با استفاده از آن ها سعی می کنند احساسات خود را در محیط کار کنترل نمایند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر راهبرد‌های نیروی کار احساسی بر عملکرد شغلی به واسطه فرسودگی احساسی می باشد.با استفاده از روش پیمایشی، 210 پرستار بیمارستان تخصصی دولتی از طریق نمونه گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. اثرات مستقیم و الگوی میانجی گری متغیرها با استفاده از نرم‌افزارهای معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل ها نشان داد که راهبرد بازیگری ظاهری چه به صورت مستقیم و چه با واسطه فرسودگی احساسی بر روی عملکرد شغلی پرستاران مورد مطالعه تاثیری نداشت. در حالی که راهبرد بازیگری عمیق به صورت مستقیم و غیر مستقیم(واسطه فرسودگی احساسی) روی عملکرد شغلی تاثیر گذاشت. همچنین، فرسودگی احساسی تاثیر منفی بر عملکرد شغلی داشت.لذا به کار گیری برنامه هایی جهت تقویت بازیگری عمیق و کاهش بازیگری ظاهری از طریق آموزش و ایجاد ارتباطات بهتر با پرستاران، و برنامه ریزی بهتر ساعات کاری باعث کاهش میزان فرسودگی احساسی می‌شود

کلمات کلیدی

, بازیگری ظاهری, بازیگری عمیق, فرسودگی احساسی, عملکرد شغلی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046004,
author = {حسینی رباط, سیده منصوره and رحیم نیا , فریبرز},
title = {تاثیر راهبرد های نیروی کار احساسی بر عملکرد شغلی بواسطه فرسودگی احساسی},
journal = {مطالعات مدیریت راهبردی},
year = {2014},
volume = {5},
number = {19},
month = {November},
issn = {2228-6853},
pages = {237--254},
numpages = {17},
keywords = {بازیگری ظاهری، بازیگری عمیق، فرسودگی احساسی، عملکرد شغلی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر راهبرد های نیروی کار احساسی بر عملکرد شغلی بواسطه فرسودگی احساسی
%A حسینی رباط, سیده منصوره
%A رحیم نیا , فریبرز
%J مطالعات مدیریت راهبردی
%@ 2228-6853
%D 2014

[Download]