بررسی های بازرگانی, دوره (12), شماره (67), سال (2014-11) , صفحات (1-15)

عنوان : ( طبقه بندی نیازهای مشتریان از بسته بندی محصولات مواد غذایی با استفاده از مدل کانو )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , سید مسلم علوی , مهدی نجفی سیاهرودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با افزایش شدت رقابت در کسب سهم بازارهای مواد غذایی، طراحی یک بسته بندی رقابتی و منطبق با نیازهای مشتریان به یک امر بایسته و ضروری در فرایند تولید مبدل شده است. تهیه و ارایه این گونه بسته بندی ها مستلزم شناخت درست از نیازهای مشتریان نسبت به یک بسته بندی خاص و طبقه بندی این گونه نیازها بر حسب اولویت آنها می باشد. از این رو در مطالعه حاضر سعی بر آن بوده است با استفاده از روش کانو نیازهای مشتریان نسبت به یک بسته بندی مواد غذایی شناسایی و طبقه بندی گردیده و تفاوت میان نظرات مشتریان با بوم شناختی های مختلف در این ارتباط بررسی گردد. جامعه آماری تحقیق کل مشتریان فروشگاه های مواد غذایی شهر شیراز می باشد که از این میزان و به روش نمونه گیری تصادفی از نوع منطقه ای، 444 نفر مورد پرسش قرار گرفته اند. روایی پرسشنامه، روایی ظاهری/ محتوایی و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ و روش دو نیم کردن به تایید رسیده است. نتایج تحقیق نشان داد که ویژگی های 15 گانه بسته بندی در 4 گروه از نیازهای بایدی، تک بعدی، انگیزشی و بی تفاوتی مشتریان قرار می گیرد. از سوی دیگر علاوه بر آنکه بهداشتی بودن بسته بندی بیشترین اهمیت را در میان نیازهای مشتری از بسته بندی داشته است، نیازهای مشتریان از یک بسته بندی مواد غذایی به تناسب ویژگی های بوم شناختی متفاوت آنها، با تفاوت های متعددی همراه بوده است.

کلمات کلیدی

, بسته بندی, نیازهای بایدی, نیازهای تک بعدی, نیازهای جذاب, , مدل کانو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046006,
author = {رحیم نیا , فریبرز and سید مسلم علوی and مهدی نجفی سیاهرودی},
title = {طبقه بندی نیازهای مشتریان از بسته بندی محصولات مواد غذایی با استفاده از مدل کانو},
journal = {بررسی های بازرگانی},
year = {2014},
volume = {12},
number = {67},
month = {November},
issn = {2676-7562},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {بسته بندی، نیازهای بایدی، نیازهای تک بعدی، نیازهای جذاب، ، مدل کانو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طبقه بندی نیازهای مشتریان از بسته بندی محصولات مواد غذایی با استفاده از مدل کانو
%A رحیم نیا , فریبرز
%A سید مسلم علوی
%A مهدی نجفی سیاهرودی
%J بررسی های بازرگانی
%@ 2676-7562
%D 2014

[Download]