همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور , 2015-02-04

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر رشد کار آفرینی در تقویت جوامع روستایی در راستای توسعه پایدار )

نویسندگان: اسیه اسماعیلی , احمد رومیانی , خدیجه بوزرجمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در چند دهه اخیر، کارآفرینی بعنوان یک استراتژی و راهبرد در توسعه و شکوفایی و رشد جوامع انسانی به جایگزین بی بدیلی تبدیل گشته است که از طریق آن همه ی عوامل و منابع و امکانات یک جامعه بصورت خودجوش و از راه قرار گرفتن در یک روند تکاملی در جهت نیل به آرمانهای بلند اجتماعی بسیج گردیده تا منشا بسیاری از آثار و پیامدهای مثبت اقتصادی- اجتماعی گردند. در کشور ما نیز توسعه و ترویج کارآفرینی به ویژه در مناطق روستایی یکی از نیازهای جدی جامعه بوده و شناسایی عوامل مؤثر بر رشد کارآفرینی از ضروریات آن میباشد. به اعتقاد کارشناسان و متخصصان، در شرایط فعلی کشور، بهترین روش ایجاد اشتغال و حل مسئله بیکاری، توسعه فرهنگ کار و کارآفرینی در جامعه است. بنابراین بسیاری از محققان با پررنگ نمودن نقش ساختارهای اقتصاد، تاکید ویژه بر کارآفرینی به عنوان یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر توانمندی سازی گروهها و قشرهای مختلف جامعه از جمله جوانان دارند. لذا با در نظر گرفتن اهمیت نقش کارآفرینی روستایی و لزوم توانمندسازی آنان، پژوهش حاضر تلاش دارد به بررسی عوامل موثر بر رشد کارآفرینی، به عنوان یکی از عوامل کلیدی موثر در راستای تحقق این امر مهم بپردازد. روش مورد استفاده به منظور گردآوری مطالب، استفاده از پایگاه های اطلاعاتی اینترنتی ، مطالعات کتابخانه ای و اسنادی میباشد. نتایج مقایسه این تحقیق با دیگر تحقیقات صورت گرفته نشان داد که کارآفرینی از یک سو، سبب افزایش تولیدات کشاورزی، نوسازی جامعه روستایی، افزایش اشتغالزایی در بخش کشاورزی و تامین امکانات اولیه از جمله غذا، مسکن و غیره ...شده است و از سوی دیگر، زمینه را برای سرمایهگذاری موسسات مالی در جهت ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی روستائیان، ارائه خدمات مشاوره و نیز برگزاری دورههای آموزشی برای راهاندازی کسب و کارهای غیر کشاورزی شده است.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: کارآفرینی, اشتغال زآیی, توسعه پایدار روستایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046019,
author = {اسماعیلی, اسیه and رومیانی, احمد and بوزرجمهری, خدیجه},
title = {بررسی عوامل موثر بر رشد کار آفرینی در تقویت جوامع روستایی در راستای توسعه پایدار},
booktitle = {همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واژگان کلیدی: کارآفرینی، اشتغال زآیی، توسعه پایدار روستایی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل موثر بر رشد کار آفرینی در تقویت جوامع روستایی در راستای توسعه پایدار
%A اسماعیلی, اسیه
%A رومیانی, احمد
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور
%D 2015

[Download]