همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور , 2015-02-04

عنوان : ( بررسی اثرات تعاونی های تولید روستایی در توسعه کشاورزی پایدار )

نویسندگان: حمید شایان , مریم هادی زاده بزاز , خدیجه بوزرجمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش عملکرد تعاونیهای تولید در ارائه خدمات زیرساختی به روستاهای تحت پوشش بررسی شده و تأثیر آن در توسعه کشاورزی پایدار مورد ارزیابی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل 1613 نفر از کشاورزان ساکن در 71 روستای دارای تعاونی تولید روستایی شهرستان نیشابور است و 148 نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری تعیین حجم شدند. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است. به منظور ارزیابی عملکرد تعاونیهای تولید روستایی از 77 شاخص و با استفاده از تکنیک رتبهبندی تاپسیس، مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان میدهد که روستاهای تحث 09417 و 09893 ، از خدمات زیرساختی بیشتری ، پوشش تعاونیهای فوشنجان، سیمرغ 5 و سیمرغ 4 با سطح عملکرد 09396 نسبت به سایر روستاها، دریافت نمودهاند. همچنین جهت تاثیر تعاونیها بر پایداری کشاورزی، از 78 شاخص اقتصادی، 76 شاخص اجتماعی و 10 شاخص زیستمحیطی استفاده گردید و نتایج نشان داد که اولا از نظر کشاورزان میانگین پایداری بعداجتماعی قوی تر از سایر ابعاد اقتصادی و زیست محیطی بوده است و دوم این که میانگین پایداری کشاورزی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در روستاهایی نظیر فوشنجان، اردمه و اسحاقآباد که خدمات زیر ساختی بیشتری از تعاونیهای تولید روستایی دریافت نمودهاند، بالاتر از سایر روستاهای تحت پوشش این تعاونیها بوده است.

کلمات کلیدی

, تعاونی تولید, خدمات زیرساختی, کشاورزی پایدار, شهرستان نیشابور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046022,
author = {شایان, حمید and هادی زاده بزاز, مریم and بوزرجمهری, خدیجه},
title = {بررسی اثرات تعاونی های تولید روستایی در توسعه کشاورزی پایدار},
booktitle = {همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تعاونی تولید، خدمات زیرساختی، کشاورزی پایدار، شهرستان نیشابور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات تعاونی های تولید روستایی در توسعه کشاورزی پایدار
%A شایان, حمید
%A هادی زاده بزاز, مریم
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور
%D 2015

[Download]