اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار , 2014-11-20

عنوان : ( بررسی اثر سیستم های پاداش و انگیزه بر خلاقیت کارکنان (مورد مطالعه: شرکت تولیدی کاشی فیروزه مشهد) )

نویسندگان: فرحناز عطاری , علیرضا خوراکیان , محمدمهدی فراحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دنیای رقابتی و پر تلاطم و پیچیده داخلی و بین المللی امروز آنچه سبب مزیت رقابتی و عملکرد بهتر یک سازمان می-شود قابلبت آن سازمان در خلاقیت و نوآوری می باشد. دست یابی به این قابلیت از طریق منابع انسانی آن سازمان امکان-پذیر می باشد. لذا با توجه به نقش مهم کارکنان خلاق در سازمان پژوهش حاضر به بررسی اثر سیستم های پاداش و انگیزه بر خلاقیت کارکنان می پردازد. جامع آماری این پژوهش کارکنان شرکت تولیدی کاشی فیروزه مشهد می باشند. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه ای با طیف 5 گزینه ای لیکرت که شامل 19 سؤال بود استفاده شد. این پرسشنامه میان 100 نفر از کارکنان شرکت توزیع گردید. روش تجزیه و تحلیل آنها تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری و نرم-افزارSmart PLS می باشد. نتایج تحقیق نشان داد پاداش و انگیزه درونی تأثیر مثبت و معناداری با خلاقیت کارکنان دارد

کلمات کلیدی

انگیزه– پاداش– خلاقیت کارکنان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046024,
author = {عطاری, فرحناز and خوراکیان, علیرضا and فراحی, محمدمهدی},
title = {بررسی اثر سیستم های پاداش و انگیزه بر خلاقیت کارکنان (مورد مطالعه: شرکت تولیدی کاشی فیروزه مشهد)},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {انگیزه– پاداش– خلاقیت کارکنان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر سیستم های پاداش و انگیزه بر خلاقیت کارکنان (مورد مطالعه: شرکت تولیدی کاشی فیروزه مشهد)
%A عطاری, فرحناز
%A خوراکیان, علیرضا
%A فراحی, محمدمهدی
%J اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
%D 2014

[Download]