رخساره های رسوبی, دوره (7), شماره (1), سال (2014-9) , صفحات (125-149)

عنوان : ( محیط رسوبی و برخاستگاه ماسه سنگهای سازند شوریجه (نئوکومین) در برش آبگرم، شرق حوضه کپه داغ )

نویسندگان: طیبه گُل افشانی , محمد خانه باد , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه به بررسی محیط رسوبی و برخاستگاه ماسه سنگهای سازند شوریجه به سن کرتاسه پیشین در برش آبگرم واقع در حوضه رسوبی کپه داغ پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل رخساره های رسوبی در این برش حاکی از وجود دو مجموعه رخساره ای آواری شامل رخساره های قاره ای و دشت ساحلی و نیز دو رخساره کربناته مرتبط با دشت ساحلی است. نتایج حاصل از تجزیه مدال و داده های ژئوشیمیایی به برخاستگاه زمین ساختی کوه زایی چرخه مجدد و سنگ مادر رسوبی کوارتزی (حاصل از چرخه مجدد رسوبی) اشاره دارد. همچنین استفاده از نمودارهای تفکیکی، جایگاه زمین ساختی حاشیه غیرفعال قاره ای را برای ماسه سنگهای سازند شوریجه نشان می دهد. شاخص شیمیایی دگرسانی آلتراسیون (CIA) محاسبه شده، میزان هوازدگی در منطقه منشأ را متوسط تا بالا معرفی می کند. این امر با نتایج پتروگرافی ماسه سنگها و رخساره ای مبنی بر وجود شرایط آب و هوای نیمه مرطوب تا نیمه خشک همخوانی دارد.

کلمات کلیدی

برخاستگاه؛ ژئوشیمی؛ سازند شوریجه؛ کپه داغ؛ محیط رسوبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046028,
author = {گُل افشانی, طیبه and خانه باد, محمد and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله},
title = {محیط رسوبی و برخاستگاه ماسه سنگهای سازند شوریجه (نئوکومین) در برش آبگرم، شرق حوضه کپه داغ},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2014},
volume = {7},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-787X},
pages = {125--149},
numpages = {24},
keywords = {برخاستگاه؛ ژئوشیمی؛ سازند شوریجه؛ کپه داغ؛ محیط رسوبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T محیط رسوبی و برخاستگاه ماسه سنگهای سازند شوریجه (نئوکومین) در برش آبگرم، شرق حوضه کپه داغ
%A گُل افشانی, طیبه
%A خانه باد, محمد
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2014

[Download]