رخساره های رسوبی, دوره (7), شماره (1), سال (2014-8) , صفحات (19-32)

عنوان : ( رخساره های سنگی و تفسیر موقعیت تکتونیکی ناحیه منشأ رسوبات سیلیسی آواری میوسن با استفاده از داده های پتروگرافی و ژئوشیمی در پهنه بینالود، شمال نیشابور )

نویسندگان: حسنیه برکشاهی , طیبه بلوکی , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رسوبات آواری میوسن در کوههای بینالود ازسه گروه رخساره سنگی گراولی (Gmm، Gcm، Gci، Gh، Gt و Gp) ماسه ای (St، Sm، Sh، Sp، Ss و Sl) و گلی (Fm و Fl) و یک رخساره غیرآواری (P) تشکیل شده است. رخساره های گراولی معمولاً به فرم توده ای و اکثراً از قطعات ولکانیکی و رسوبی با اندازه های متفاوت تشکیل شده اند. رخساره های ماسه ای ترکیب لیتارنایتی و ساب لیتارنایتی داشته و خرده سنگها اکثراً از نوع ولکانیکی به همراه مقداری خرده سنگ رسوبی و دگرگونی هستند. با توجه به رنگ قرمز رسوبات، نبود فسیلهای دریایی ، طبقه بندی مورب و تراف یونی مدال، چرخه های ریز شونده به طرف بالا و آنالیز رخساره ها و عناصر ساختاری، این رسوبات در محیط پلایا، رودخانه ای بریده بریده و مخروط افکنه نهشته شده اند. منشأ این رسوبات بر اساس داده های پتروگرافی و ژئوشیمی، سنگهای آذرین حد واسط و اسیدی با چرخه مجدد کوه زایی است که در حاشیه فعال تکتونیکی تشکیل شده اند.

کلمات کلیدی

رخساره های سنگی؛ بینالود؛ ژئوشیمی؛ موقعیت تکتونیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046039,
author = {برکشاهی, حسنیه and بلوکی, طیبه and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {رخساره های سنگی و تفسیر موقعیت تکتونیکی ناحیه منشأ رسوبات سیلیسی آواری میوسن با استفاده از داده های پتروگرافی و ژئوشیمی در پهنه بینالود، شمال نیشابور},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2014},
volume = {7},
number = {1},
month = {August},
issn = {2008-787X},
pages = {19--32},
numpages = {13},
keywords = {رخساره های سنگی؛ بینالود؛ ژئوشیمی؛ موقعیت تکتونیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رخساره های سنگی و تفسیر موقعیت تکتونیکی ناحیه منشأ رسوبات سیلیسی آواری میوسن با استفاده از داده های پتروگرافی و ژئوشیمی در پهنه بینالود، شمال نیشابور
%A برکشاهی, حسنیه
%A بلوکی, طیبه
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2014

[Download]