فقه و اصول, دوره (46), شماره (98), سال (2014-10) , صفحات (97-122)

عنوان : ( بازکاوی ملاک تقسیم فقها به اخباریان و اصولیان )

نویسندگان: موسی زرقی , حسین صابری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تقسیم فقها به اخباریان و اصولیان مهم‌ترین تقسیمی است که فقهای امامیه را دو گروه می‌کند. در کتب فقهی و اصولی نسبت دادن اخباری یا اصولی به یک فقیه زیاد به چشم می‌خورد، اما آن‌چه در این تقسیم‌بندی مهم است، ملاک تقسیم است. آن‌چه در نگاه ابتدایی به عنوان ملاک تقسیم رخ می‌نماید، اظهار نظر خود فقیه در مورد اخباری یا اصولی بودنش، و بعد اخباری یا اصولی بودن اساتید یا شاگردان یک فقیه، است. با بررسی اولیه، عدم کارایی این ملاک‌ها آشکار می‌گردد. اما ملاک احتمالی دیگری که در این نوشته به نحو گسترده به آن پرداخته شده، تفاوت‌هایی است که بین اخباریان و اصولیان ذکر شده که بیش از صد فرق است. در صورت واقعی و مهم بودن این تفاوت‌ها می‌توان ملاک به دست آورد و تشخیص داد یک فقیه از فقهای کدام دسته است. اما با بررسی و دسته‌بندی این فرق‌ها فهمیده می‌شود که این فرق‌ها ملاک تقسیم فقها نیست و ملاک دقیقی هم برای این تقسیم وجود ندارد.

کلمات کلیدی

اخباری; اصولی; تفاوت‌های اخباریان و اصولیان; ملاک اخباری و اصولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046041,
author = {زرقی, موسی and صابری, حسین},
title = {بازکاوی ملاک تقسیم فقها به اخباریان و اصولیان},
journal = {فقه و اصول},
year = {2014},
volume = {46},
number = {98},
month = {October},
issn = {2008-9139},
pages = {97--122},
numpages = {25},
keywords = {اخباری; اصولی; تفاوت‌های اخباریان و اصولیان; ملاک اخباری و اصولی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازکاوی ملاک تقسیم فقها به اخباریان و اصولیان
%A زرقی, موسی
%A صابری, حسین
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2014

[Download]