کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار , 2015-02-26

Title : ( اولویت بندی عوامل مؤثر در پیاده سازی مفهوم شهر الکترونیک )مطالعه موردی: مناطق یک و شش شهر مشهد( )

Authors: Mohammad Ajza Shokouhi , Omid Ali Kharazmi , razieh alsadat mirjafari ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

چکیده: اگر اجزای اصلی یک شهر را معماری، سازه، حمل ونقل، تأسیسات و زیرساختهای شهری در نظر بگیریم، شهر الکترونیک به شهری اطلاق میشود که اجزایش به کمک ارتباطات و فناوری اطلاعات بنیانگذاری شده اند تا شهروندان در هرلحظه بتوانند بین شیوه های گوناگون ارائه و یا استفاده از کالا و خدمات بهترین را انتخاب کنند. هدف از این مقاله اولویت بندی عوامل مؤثر در پیاده سازی مفهوم شهر الکترونیک در مناطق یک و شش شهر مشهد میباشد. این مقاله از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری آن شامل 383 نفر از شهروندان مناطق یک و شش و 32 نفر از مدیران شهری شهر مشهد میباشد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه ای است که دارای پنج بعد سازمانی، اجتماعی، تکنولوژیکی، سیاسی و فردی و 38 گویه میباشد که بر اساس طیف لیکرت )پنج گزینهای( طراحی شده است. تجزیه وتحلیل اطلاعات در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی ) Friedman Test ( انجام گردید. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان میدهد که مهمترین عوامل مؤثر در جهت پیادهسازی شهر الکترونیک ازنظر هر سه گروه شهروندان منطقه یک، شهروندان منطقه شش و جامعه مدیران با یکدیگر متفاوت هست، ولی در هر سه گروه در مرحله اول بعد اجتماعی دارای بیشترین اهمیت در جهت پیادهسازی شهر الکترونیک میباشد.

Keywords

, کلمات کلیدی: اولویتبندی , شهر الکترونیک, مشهد, منطقه یک, منطقه شش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046046,
author = {Ajza Shokouhi, Mohammad and Kharazmi, Omid Ali and Mirjafari, Razieh Alsadat},
title = {اولویت بندی عوامل مؤثر در پیاده سازی مفهوم شهر الکترونیک )مطالعه موردی: مناطق یک و شش شهر مشهد(},
booktitle = {کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار},
year = {2015},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {کلمات کلیدی: اولویتبندی ، شهر الکترونیک، مشهد، منطقه یک، منطقه شش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولویت بندی عوامل مؤثر در پیاده سازی مفهوم شهر الکترونیک )مطالعه موردی: مناطق یک و شش شهر مشهد(
%A Ajza Shokouhi, Mohammad
%A Kharazmi, Omid Ali
%A Mirjafari, Razieh Alsadat
%J کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
%D 2015

[Download]