مدرس نماینده دیروز الگوی امروز , 2014-01-23

عنوان : ( ارتباط مردم و روحانیون اهل سنت خواف با شهید مدرس در ایام تبعیدشان در این منطقه )

نویسندگان: رحیم جوان لاجی , عباس سرافرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارتباط مردم و روحانیون اهل سنت خواف با شهید مدرس در ایام تبعیدشان در این منطقه دکتر عباس سرافرازی دانشار تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد رحیم جوان لاجی دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ چکیده : امروزه در این که علما و روحانیون در سرنوشت کشورمان نافذ و موثر بوده اند و برای آزادی در مقابل استعمار قد علم کرده اند تردیدی وجود ندارد. شهید آیت الله مدرس نیز به عنوان یکی از روحانیون مجاهد پس از انکه با حکومت رضاخان از در مخالفت درامد و رضاخان هم بعد از انکه متوجه شد نمیتواند وی را با اهداف خود همراه نماید ایشان را به خواف در استان خراسان تبعید کرد ایشان در سال 1307 ش به خواف و در سال 1316 به کاشمر تبعید شد و مدت 9سال و 1ماه و 24 روز در خواف تبعید بود در این مدت مردم و روحانیون تسنن خواف با مدرس ارتباط داشتند تا آنجا که طرح رفتن مدرس را از خواف به افغانستان مطرح کردند که مدرس نپذیرفت روحیه تعامل و همزیستی مدرس باعث شد که نه تنها اهداف رژیم محقق نشود بلکه باعث دوستی و صمیمیت مدرس و مردم سنی مذهب خواف گردد به گونه ای که این رفاقت ها باعث نزدیک شدن مردم به یکدیگر و حتی ازدواج بین اهل سنت و تشیع گردید

کلمات کلیدی

, کلید واژه : استبداد , روحانیون , اهل سنت , خواف , شهید مدرس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046055,
author = {جوان لاجی, رحیم and سرافرازی, عباس},
title = {ارتباط مردم و روحانیون اهل سنت خواف با شهید مدرس در ایام تبعیدشان در این منطقه},
booktitle = {مدرس نماینده دیروز الگوی امروز},
year = {2014},
location = {کاشمر, ايران},
keywords = {کلید واژه : استبداد ، روحانیون ، اهل سنت ، خواف ، شهید مدرس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارتباط مردم و روحانیون اهل سنت خواف با شهید مدرس در ایام تبعیدشان در این منطقه
%A جوان لاجی, رحیم
%A سرافرازی, عباس
%J مدرس نماینده دیروز الگوی امروز
%D 2014

[Download]