پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی, دوره (9), شماره (18), سال (2014-3) , صفحات (69-82)

عنوان : ( رابطه بین نسبت طول انگشتان دست برتر با قدرت دست برتر وسطوح هورمون های، رشد، فاکتور رشد شبه انسولینی یک IGF-I) (، کورتیزول سرم و نسبت IGF-I به کورتیزول در کشتی گیران تمرین کرده )

نویسندگان: امیر رشیدلمیر , محمود دلفان , علی اکبر هاشمی جواهری , آرش سعادت نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: پیشنهاد شده است که نسبت انگشت دوم به چهارم(2D:4D) عامل پیش بینی کننده ای برای قدرت و اجرای ورزشی می باشد، هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نسبت طول انگشتان دست برتر با قدرت دست برتر وسطوح هورمون های،رشد، فاکتور رشد شبه انسولینی یک IGF-I) (، کورتیزول و نسبت IGF-I به کورتیزول سرمی کشتی گیران تمرین کرده بود. روش شناسی تحقیق: 22کشتی گیر تمرین کرده به طور داوطلبی انتخاب شدند، ابعاد اختصاصی دست برتر با استفاده از روش ویسناپو اندازه گیری شد. برای اندازه‌گیری حداکثر قدرت دست برتر از داینامومتر دیجیتال، و سطوح هورمون رشد، IGF-I و کورتیزول سرمی آزمودنی ها اندازه گیری شد، جهت تجزیه وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های تحقیق: بین نسبت طول انگشت دوم به انگشت چهارم(2D:4D) دست برتر، با قدرت دست برتر(0.05>p)، نسبت طول انگشتان(2D:3D و2D:5D) با نسبت IGF-I به کورتیزول سرم (0.05>p)، نسبت 2D:4D با نسبت IGF-I به کورتیزول سرم (0.01>p)،، نسبت 2D:4D با کورتیزول سرم (0.05>p)، نسبت های 1D:3D، 2D:3D و 3D:5D با هورمون رشد (0.05>p)، و بین نسبت طول انگشت 4D:5D همبستگی معناداری دیده شد. بحث و نتیجه‌گیری: چندین نسبت از طول انگشتان دست برتر با برخی از پارامترهای هورمونی و نسبت های آنها رابطه معنی داری داشت ، اما در این میان رابطه نسبت 2D:4D با بعضی از این پارامترها بارزتر بوده و رابطه اش با قدرت دست برتر معنی دار بود.

کلمات کلیدی

, نسبت IGF-I به کورتیزول, 2D:4D, کشتی , آنتروپومتری دست, قدرت دست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046056,
author = {رشیدلمیر, امیر and محمود دلفان and هاشمی جواهری, علی اکبر and آرش سعادت نیا},
title = {رابطه بین نسبت طول انگشتان دست برتر با قدرت دست برتر وسطوح هورمون های، رشد، فاکتور رشد شبه انسولینی یک IGF-I) (، کورتیزول سرم و نسبت IGF-I به کورتیزول در کشتی گیران تمرین کرده},
journal = {پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی},
year = {2014},
volume = {9},
number = {18},
month = {March},
issn = {2008-5389},
pages = {69--82},
numpages = {13},
keywords = {نسبت IGF-I به کورتیزول،2D:4D، کشتی ، آنتروپومتری دست، قدرت دست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه بین نسبت طول انگشتان دست برتر با قدرت دست برتر وسطوح هورمون های، رشد، فاکتور رشد شبه انسولینی یک IGF-I) (، کورتیزول سرم و نسبت IGF-I به کورتیزول در کشتی گیران تمرین کرده
%A رشیدلمیر, امیر
%A محمود دلفان
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A آرش سعادت نیا
%J پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی
%@ 2008-5389
%D 2014

[Download]